Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas Latv. ev. lut. Sv. Krusta draudzei 60 gadi

Draudzes darba pēdējo 10 gadu pārskats

Laikraksts Latvietis Nr. 138, 2011. g. 28. martā
Miervaldis Balodis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Pirms desmit gadiem Austrālijas Latviešu ev. lut. draudžu apvienības pārvaldes priekšnieks, prāv. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson), draudzes 50 gadu atceres izdevumā rakstīja:

„Draudzes uzdevums ir skaidri pateikts Mat. ev. 28. nodaļas beigās: Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Draudzes uzdevums ir darīt Kristus Evanģēliju visām tautām, bet galvenokārt mūsu latviešu tautai, jo tā ir mūsu tauta, kas runā mūsu valodu.“

Pēdējos 10 gados ne tik vien šajā draudzē, bet visā pasaulē notikušas tādas pārmaiņas, ka pat visspēcīgākie datori tās nevarētu ne reģistrēt, ne arī analizēt. Straujo pārmaiņu ietekmē der atcerēties, ka Dieva vārds, piederība draudzei un dievkalpojumi ir un paliek stabils pieturas punkts raižu, bēdu, grūtību pārvarēšanai un arī sajūsmas un prieka izpausmēm.

Draudze novecojas. Kaut ev. lut. Sv. Krusta draudzē skaitās ap 500 piederīgo, varētu sagaidīt to aktīvāku piedalīšanos draudzes darbā, galvenokārt vidējās un jaunākās paaudzes locekļus.

1999. g. draudzē izveda aptauju, kurā 60% no aptaujātiem 15 – 50 g. veciem draudzes locekļiem izteicās, ka draudzes nākotne nebūs ilgāka par 10 gadiem. Gadu vēlāk (2000. g.) iztaujāja draudzes locekļus, vecākus par 50 g. Puse vai 44 no iztaujātajiem teica, ka 10 g., ceturtdaļa (22) teica – 20 un vēl ceturtdaļa – pāri par 20 gadiem.

Draudzes pirmais mācītājs, prāvests Arnolds Grosbachs, draudzes 20 gadu atcerē rakstīja: „Nerēķināsim gadus, cik ilgi mūsu draudzei vēl pastāvēt, cik ilgi paliksim latvieši. Visas aplēses līdz šim ir bijušas maldīgas. Tā tas būs arī nākotnē. Dievs var glābt un uzturēt mūsu draudzi un tautu nepārredzami ilgi. Viņš var radīt notikumus, kādi neviena cilvēka prātā nav nākuši un kas var sagrozīt visu mūsu dzīvi.“

Atkal desmit gadi apritējuši. Atkal prāvestam Grosbacham taisnība. Izrādās, ka, neraugoties uz draudzes locekļu pieaugošo vecumu un fiziskiem apstākļiem dievkalpojumu apmeklēšanā (ja automašīna novietota ielas malā, tad iešana pret kalnu un pēc tam 22 pakāpienu pārvarēšana, lai iekļūtu baznīcā), draudze darbojas, dievkalpojumi joprojām apmeklēti un draudzes dāmu kopa rūpējas arī par satikšanos draudzes zālē pēc dievkalpojumiem pie tējas vai kafijas tases. Tātad pesimistiski noskaņotajiem draudzes locekļiem savi ieskati atkal jāpārvērtē.

Draudzei ir bijušas un vēl šodien ir grūtības ar darbinieku piesaistīšanu. Lielākā vai mazākā mērā tās ir bijušas visus pēdējos 10 gadus. Diemžēl līdzīga situācija vērojama ne tikvien austrāliešu sabiedriskās un reliģiskās organizācijās, bet arī ieceļotāju, cittautiešu, izņemot tajās grupās, kurām ir daudz jaunās un vidējās paaudzes piederīgo.

Vislielākās grūtības ir ar draudzes kapsētas uzturēšanu. Ilggadējais draudzes darbinieks Gunārs Rozītis joprojām turpina kapsētas pieskatīšanu, bet līdz šim nav veicies ar viņa vietnieka atrašanu. Gunāram un Ausmai Rozīšiem pienākas sevišķa pateicība par pašaizliedzīgo darbu, pieskatot aizgājušo atdusas vietas.

Draudzes darbs bijis saistīts arī ar nopietniem pārbaudījumiem. Draudzes koris, ilggadējā diriģenta Edmunda Smalkā vadībā, izbeidza savu darbu 2010. gadā, galvenokārt jaunu dalībnieku trūkuma dēļ, neraugoties uz kora priekšnieces Lidijas Miltiņas aicinājumiem un mudinājumiem.

2009. g. mācītājs Aldis Elberts, pēc draudzē nokalpotiem 22 gadiem, pieņēma Bokshillas (Box Hill) austrāliešu luterāņu draudzes aicinājumu kļūt par tās mācītāju. Paldies māc. Aldim par kalpošanu.

Sākās intensīvs darbs jauna mācītāja meklēšanai. Tam nolūkam draudzes valde ievēlēja mācītāja aicināšanas komiteju, kuras galveno smagumu iznesa draudzes vecākais Kalvis Jaunalksnis. Pārējie mācītāja aicināšanas komitejas locekļi bija Eduards Lēmanis, Valda Jefimova un Dāvids Vējiņš.

No desmit kandidātiem draudzes valde, kopā ar draudzes vecākiem un mācītāja aicināšanas komiteju, prāv. Kolvinu Makfersonu (Colvin MacPherson) vadībā, izraudzīja trīs kandidātus, prāv. Modri Īvanu, māc. Gunti Kalmi un māc. Daini Markovski. Sekojošā draudzes ārkārtējā pilnsapulcē, kurā piedalījās 120 balsstiesīgi draudzes locekļi, ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēja Daini Markovski par draudzes mācītāju.

Mācītājs Dainis Markovskis jau divreiz viesojies šajā draudzē, vadīdams dievkalpojumus gan draudzes baznīcā, gan Latviešu ciemā un svētbrīžus arī citos sarīkojumos. Viņa pastāvīgās uzturēšanās atļauja vēl nav saņemta, bet to cer saņemt līdz viņa pagaidu vīzas termiņa beigām š.g. jūnijā.

Pēdējos desmit gados paveikts ievērojams darbs ar baznīcas un zāles remontiem, elektriskās instalācijas un skaļruņu sistēmas atjaunošanu, uzlabojumiem un pārkārtojumiem virtuvē un noliktavu iekārtošanu. Šo darbu veikšanā un arī ārpuses piekopšanā, pateicība pienākas draudzes īpašumu pārzinim Aivaram Brunam un viņa laulātai draudzenei Benitai.

Šajā laika posmā vairāki draudzes darbinieki aizgājuši aizsaules ceļos. Prāvests Arnolds Grosbachs, draudzes dibinātājs un tās pirmais mācītājs, dāmu komitejas priekšnieces – Elvīra Grosbacha un Ausma Leitmane, bijušais draudzes priekšnieks Gunārs Drulle un draudzes vecākais Zigurds Stīls. Aizgājušo saimei pievienojies arī Sv. Krusta baznīcas plānotājs, arhitekts Uldis Merits. Draudze atceras viņus cieņā un pateicībā.

Draudzē kalpojuši divi priekšnieki – no 2000. g. līdz 2002. gadam – Miervaldis Balodis un, sākot ar 2002. g. draudzes pilnsapulci, – Eduards Lēmanis. Dāmu kopu šajā laikā vadījušas Velta Kamoliņa, Laima Paine un Inese Bērziņa.

Patreizējā draudzes valdē darbojas Eduards Lēmanis – draudzes priekšnieks, Andris Ziedars  – priekšnieka vietnieks un kasieris, Valda Jefimova – sekretāre, Inese Bērziņa – valdes locekle un dāmu kopas priekšniece, Aivars Bruns – īpašumu un saimniecības pārzinis, Dagmāra Stīla – valdes locekle un draudzes vecākā, Irēne Ziedare – valdes locekle un Miervaldis Balodis – sabiedrisko lietu pārzinis.

Draudzes vecāko pienākumus izpildīja Irma Zemdega, Vilis Kuļikovskis, Zigurds Stīls, Kalvis Jaunalksnis, Dagmāra Stīla, Rita Mancs un Mārtiņš Biršs.

Draudzē kalpoja sekojošas ērģelnieces un ērģelnieki: Sandra Birze, Ārija Merita, Kristīne Mellēna, Elizabete Branta, Kārlis Rolavs un Sebastians Krūmiņš.

Visām draudzes darbiniecēm un darbiniekiem pienākas draudzes nedalīta pateicība. Paldies korim, tā ilggadējam diriģentam Edmundam Smalkajam un kora priekšniecei Lidijai Miltiņai. Paldies dāmu kopas dāmām un priekšniecei Inesei Bērziņai.

Liela pateicība pienākas draudzes loceklei Ritai Gelbei par ievērojamiem naudas līdzekļu ziedojumiem draudzes darba atbalstam un uzlabojumiem baznīcā.

Paldies visiem, kuri atbalstīja draudzes darbu ar ziedojumiem, baznīcas altāra greznošanu ar ziediem, apsveicējiem, baznīcas un apkārtnes apkopšanas talciniekiem un draudzes dāmām, kuras rūpējās par atspirdzinājumiem pēc dievkalpojumiem.

Gatavosimies nākamajam darba posmam ar neatlaidību, izturību un, pāri visam, ar Dieva palīgu.

Draudzes 60 gadu atceres dievkalpojums notiks Melbumas Latviešu ev. lut. Sv. Krusta draudzes baznīcā, š.g. 10. aprīlī plkst. 11.00 prāv. Kolvina Makfersona (Colvin MacPherson) vadībā, ar sekojošām kopējām pusdienām draudzes zālē.

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com