Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudzei 60 gadi

Dievkalpojums, uzrunas, apsveikumi un atmiņas

Laikraksts Latvietis Nr. 89, 2010. g. 12. maijā
Miervaldis Balodis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudzes 60 gadu darbības atceri ievadīja ar dievkalpojumu Pertas latviešu centra dievnamā prāv. Kolvina Makfersona (Colvin MacPherson) un māc. Guņa Baloža vadībā. Prāvesta svētrunai izvēlētā tēma Dzīvība Dēlā bāzējās uz 1. Jāņa vēstules 5. nod. 12. pantu: „Kam ir Dēls, tam ir dzīvība, bet kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības.“ Svētrunas mude un aicinājums bija neatstāt Kristu ārpusē, kad runa ir par Dievu un Viņa varenību. Ja Jēzus mājo cilvēka sirdī, tad cilvēks dzīvo. Jēzus sacīja: „Zaglis nāk vienīgi lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.“ To pašu domu simtiem gadu pirms tam izteica dziesminieks ar vārdiem: „Tas Kungs ir mans gans, man netrūkst ne nieka...“ Ja kāds šajos sešdesmit gados nav atradis ceļu pie Kristus, vēl nekas nav zaudēts, lai pieņemtu Kristu kā personīgo Pestītāju. „Jo Dievs savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai šī pasaule caur viņu tiktu glābta.“ Vai esi atsaucis viņa mīlestību? Vai esi pieņēmis viņa pestīšanas dāvanu? Drošība ir un paliek Kristū.

Dievkalpojumam sekoja 60 gadu atceres fotouzņēmumu apskate. Pēc tam draudzes dāmu komitejas priekšniece Daina Vārpiņa ar dāmām aicināja 83 atceres dalībnieces un dalībniekus pusdienās pie bagātīgi klātiem galdiem.

Uzrunas un apsveikumus ievadīja draudzes priekšniece Ieva Vlahova. Priekšniece atcerējās savas gaitas kopā ar tēvu, māc. Leo Kampi, kurš bija viens no draudzes dibinātājiem un tās mācītājs. Viņa pavadīja māc. Kampi apmeklējot Rietumaustrālijā izkaisītos latviešus un arī palīdzēja iesvētīšanas mācībās.

Bijušais draudzes priekšnieks Miervaldis Balodis sveica no Melburnas ev. lut. Sv. Krusta draudzes. Īsā pārskatā viņš pieskārās māc. Kampes darbam, kurš nobrauca tūkstošiem kilometru, vadīdams dievkalpojumus un iedrošinādams un pamudinādams latviešu bēgļus kopējam darbam. M. Baloža darbības laikā visčaklākās darbinieces un uzticīgākie darbinieki bija Ludmilla Gūtmārce un viņas dāmu komiteja, bij. draudzes priekšnieki Eriks Ozoliņš un Zigurds Tītmanis, Kārlis Rīdūzis, Jānis Lūks, Arvīds Vitenbergs, Fricis Vārpiņš, Andrejs Priede un Jonis Plūcis. Pēc māc. Kampes atteikšanās, māc. (vēlāk prāvests) Laimonis Mušinskis uzņēmās draudzes gana pienākumus. Kā ērģelnieces kalpoja Laila Alksne, Inta Robinsone (Robinson) un Silvija (Sylvia) Lūka.

Bijušais draudzes priekšnieks Eriks Ozoliņš atskatījās uz draudzes darbu, it sevišķi pasvītrojot Pertas latviešu organizāciju sadarbību latviešu centra izveidošanā, Ozoliņš ir vienīgais šīs draudzes dibinātājs un padomes loceklis, kurš turpina šīszemes gaitas.

Apsveicēju ievadā, Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā Jānis Purvinskis nodeva laba vēlējumus no Latvijas Republikas valdības, Ilmārs Rudaks sveica no Pertas Daugavas Vanagu saimes, Rita Džonsone (Johnson) no Daugavas Vanadzēm, Jānis Kukuls no Latviešu biedrības Rietumaustrālijā, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā Jānis Vucēns – no LAAJ un prāvests Kolvins Makfersons no Austrālijas latviešu ev. lut. draudžu apvienības.

Draudzes mācītājs Gunis Balodis patiecās visām draudzes darbiniecēm un darbiniekiem. Svētku programmas beigās lasījām vislabāko novēlējumu turpmākajam darbam: „Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu Žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu“ (Psalms 90).

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com