Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Draudžu dienas Melburnā

Dzīve ticībā

Laikraksts Latvietis Nr. 210, 2012. g. 18. jūlijā
IN -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

DD

Draudžu dienu emblēma.

Mācītājs Dainis Markovskis uzrunā Draudžu dienu dalībniekus. FOTO Ilze Nāgela.

Melburnas 1. ev. lut. draudzes priekšnieks Aivars Saulītis draudzes vārdā sveic Draudžu dienu rīkotājus. FOTO Ilze Nāgela.

Prāv. Kolvins Makfersons uzrunā Draudžu dienu dalībniekus Daugavas Vanagu namā. FOTO Ilze Nāgela.

Viena no darba grupām. FOTO Ilze Nāgela.

Draudžu dienu dalībnieki Daugavas Vanagu namā. FOTO Dzintra Samule.

Dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā. FOTO Ilze Nāgela.

Prāvests Kolvins Makfersons dod sprediķi Svētā Krusta baznīcā. FOTO Ilze Nāgela.

Koris Eduarda Smalkā vadībā. FOTO Ilze Nāgela.

Dievkalpojums beidzies. No labās prāv. Kolvins Makfersons un māc. Dainis Markovskis. FOTO Ilze Nāgela.

Māc. Dainis Markovskis Svētā Krusta baznīcas zālē. FOTO Ilze Nāgela.

Eva Brennere Draudžu dienu noslēgumā. FOTO Ilze Nāgela.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 14. un 15. jūlijā Melburnā notika Draudžu dienas (DDM).

Pirmajā dienā, apmēram, 70 dalībnieki pulcējās Daugavas Vanagu mītnē. Programmu ievadīja klavieru skaņdarbs Andra Pilskalna izpildījumā. Mācītāja Daiņa Markovska aicināti, klātesošie nodziedāja dziesmu Brīnišķīgais Ķēniņ! Mācītājs atklāja Draudžu dienas ar svētbrīdi, teikdams: „Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba,“ un turpinot: „Es vēlētos, lai šīs dienas būtu ar savu gaismu un svētību, līdzīgi kā Dziesmu svētki vai Kultūras dienas, kuros arī ne visi cilvēki piedalās dziedot vai dejojot, bet kopība un gaisotne, kaut kas tāds, ko vārdos nevar izsacīt, vieno, paceļ, iedod cerību, mierinājumu, stiprinājumu.“

Mācītājs Dainis izteica vēlējumu, lai katrs kaut ko savādāku iegūtu no šīm dienām savai dvēselei un atziņai dzīvē. Viņš atcerējās, ka ideja par šīs Draudžu dienām radās laiku atpakaļ vienā viņa sarunā ar nelaiķi mācītāju Māru Saulīti. Viņa atcerējusies kādreiz notikušās Draudžu dienas. Mācītājs Dainis savukārt ierosinājis, ka varbūt 2012. gadā varētu rīkot abām draudzēm kopīgu dienu, kuru Māra Saulīte atzinusi, kā ļoti labu domu. Šo domu tālākās sarunās atbalstījis arī prāvests Kolvins Makfersons, un nu ar daudzu atbalstu un darbu šīs Draudžu dienas ir klāt. Šī gada maijā mācītāja Māra Saulīte būtu svinējusi savu 80. dzimšanas dienu, un mācītājs Dainis Markovskis ierosināja, lai šīs DDM būtu mācītājas Māras Saulītes zīmē. Kā piemiņu Mārai Saulītei Andris Pilskalns atskaņoja Ave Marija.

Mācītājas Dainis teica: „No kā tad nāk šis gaišums? Mūsos jau gaišums nav. No kā tad nāk gara spēki? Mūsos pašos šis gara spēks nav. Tas taču it tikai vienīgais, mūžīgais Dievs.“

Svētbrīdi noslēdzot, klātesošie nodziedāja Māci man ticēt, Kungs.

Tad dienas programmas vadību pārņēma Valda Jefimova un kā pirmajam deva vārdu Svētā Krusta baznīcas draudzes priekšniekam Eduardam Lēmanim. Viņš sveica visus Draudžu dienās, kas Melburnā notiekot pēc 20 gadu pārtraukuma, sveica prāvestu Kolvinu Makfersonu, goda konsulu Jāni Dēliņa kungu, organizāciju un sabiedrības pārstāvjus. Īpašu paldies sakot mācītājam Dainim par iniciatīvu šo sarīkojumu iesākt, kā arī visiem aktīviem rīkotājiem – Ilzei, Dzintrai, Valdai, Irēnei un pārējiem draudzes locekļiem. Novēlot turēt mīlestībā visus šos svētkus, viņš atklāja Draudžu dienas.

Prāvests Kolvins Makfersons nodeva sirsnīgi sveicienus visiem no Sidnejas ev. lut. draudzes, draudzes priekšnieka Timermaņa, kā arī no bijušā melburnieša Aleksandra Impola, ar kuru nesen ticies Adelaidē. Melburnas 1. ev. lut. draudzes priekšnieks Aivars Saulītis draudzes vārdā sveica Draudžu dienu rīkotājus ar drošo soli, atsākot Draudžu dienu rīkošanu. Viņš pakavējās atmiņās par Draudžu dienu rīkošanas sākumiem pirms vairāk nekā 30 gadiem un novēlēja sekmes arī nākotnē, turpinot šo labu paražu, kas pa gadiem bija apsīkusi. Viņš sveica visus arī Daugavas vanagu organizācijas vārdā un novēlēja visu to labāko, pavadot dienu DV mītnē.

Latvijas Republikas goda konsuls Jānis Dēliņš sveica klātesošos no Latvijas konsulāta Melburnā, uzsverot, ka esam pulcējušies, lai apliecinātu ticību Dievam, un novēlēja sekmīgas Draudžu dienas. Melburnas Latviešu biedrības priekšniece un laikraksta Austrālijas Latvietis redaktore Iveta Laine nesa sveicienus un novēlēja, lai šīs Draudžu dienas iedvesmo, vieno un piepilda visus izvirzītos mērķus. Melburnas Latviešu nama kooperatīva valdes vārdā Roksija Reitere apsveica draudzi un tās vadību, atsākot Draudžu dienu tradīciju un novēlēja divu dienu pilnu programmu, un kuplu dalībnieku skaitu, izsakot vēlējumu, lai iedziļinoties ticības jautājumos, mums katram paliktu prātā kāds ticības domu grauds, ko paņemt līdzi pārdomām. Studenšu korporācijas kopas Melburnā seniore Ģinta Menzīsa (Menzies) sveica visus šajā skaistajā pasākumā, atzīmējot, ka Draudžu dienas ir tik svētīgas mūsu garīgās dzīves izkopšanai un dos mums to iespēju sīkāk iztirzāt, kas mums katram ir svarīgs mūsu dzīvē. Viņa novēlēja visiem vienotībā un draudzībā atrast jaunu iedvesmu un spraigumu šinīs pārrunās un Dieva ticībā un pasniedza ziedu velti mācītājam Dainim.

Laikraksta Latvietis redakcijas un valdes vārdā Ilze Nāgela sveica Draudžu dienu organizētājus un viesus: „Draudžu dienu jēga ir atrodama pašā nosaukumā. Vārdu draudze var saprast gan šaurākā, gan plašākā nozīmē – kurā mēs visi esam draugi, ne tikai vienas, otras vai trešās draudzes locekļi. Un, kā draugi varam pārrunāt to, kas mums svarīgs. Varam uzklausīt referātu par Dzīvi ticībā un dalīties savās domās un pieredzē. Laikraksts Latvietis ziņos pasaulei par šo atjaunoto tradīciju, un novēlam visiem iegūt dziļāku ieskatu ticības nozīmei mūsu dzīvē.“

Valda Jefimova nolasīja apsveikumus no diakones Brigitas Saivas un Guntara Saivas, DV Kanberas nodaļas priekšsēža Edvīna Peniķa, DV Adelaides nodaļas priekšnieka Imanta Kronīša, Melburnas Latviešu vidusskolas pārziņa Kārļa Brēmaņa, no Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudzes.

Sekoja prāvesta Kolvina Makfersona referāts Dzīve ticībā. Tas bija divās daļās ar nelielu kafijas pauzi. Prāvests dalījās savā dzīves pieredzē, un galvenā viņa referāta doma bija – Būt pateicīgam par visu, kas mums ir dots.

Referātam sekoja pusdienas, pēc kurām visi klātesošie sadalījās darba grupās un pārrunāja aktuālos jautājumus gan par tēmām, kuras prāvests pieminēja savā referātā, gan par tēmām, kas svarīgas un būtiskas tieši šobrīd. Pēc tām prāvests izteica atzinību; pēc visa pārrunātā un dzirdētā viņam nostiprinājusies pārliecība, ka tas, kas šodien ir atsākts, noteikti ir jāturpina. Viņš arī aicināja ikvienu griezties pie viņa ar jautājumiem, griezties pēc padoma un viņš uzsvēra: „Es un mācītājs Dainis te esam, lai jums palīdzētu šajā ticības dzīvē.“

Noslēgumā, prāvesta aicināti, visi piecēlās un nodziedāja Pie rokas ņem un vadi pirmo pantu, un prāvests novadīja lūgšanu.

Dienas beigās visi klātesošie kopā nofotografējās un šķīrās vēlā pēcpusdienā.

Otrā diena

15. jūlija rītā Svētā Krusta baznīcā svētku dievkalpojums iesākās ar dziesmu Cik jauki, cik skaisti. Baznīca bija rotāta ziediem, altāris greznots baltu ziedu pušķiem. Dievkalpojumā, kurā bija ieradušies turpat 100 cilvēku, piedalījās prāvests Kolvins Makfersons. Mācītājs Dainis Markovskis iesāka dievkalpojumu, un pēc ticības apliecinājuma koris Eduarda Smalkā vadībā nodziedāja Kad redzu, Dievs, es Tavu roku darbu; sekoja kopdziesma Dod mums jaunu dzīvi, Dievs. Svētku dievkalpojuma sprediķi teica prāvesta Kolvins Makfersons; sprediķa tēma bija Pateicība dod perspektīvu dzīvei.

Koris nodziedāja dziesmu It kā dārga debess rasa, kurai sekoja mācītāja vadītā lielā draudzes lūgšana, pēc tās Svētais Vakarēdiens. Pie Dievgalda devās liels skaists dievlūdzēju.

Pēc dievkalpojuma visi bija mīļi aicināti uz Draudžu dienas svinīgo noslēgumu un kafijas galdu baznīcas zālē. Draudzes dāmu kopa, komitejas priekšnieces Irēnes Ziedares vadībā, bija uzklājušas krāšņu kafijas galdu; netrūka kūkas un smalkmaizītes un uz katra galda ziedu rotājums.

Noslēguma runā prāvests Kolvins Makfersons teica, ka viņam bija liels prieks viesoties Melburnā un būt kopā šajā svētīgajā pasākumā. Viņa mērķis ir piepildījies, un tas bijis stimulēt domāšanu, likt padomāt un izvilkt ārā no ikdienas dzīves un mēģināt parādīt, ka ticība mūs ved caur visu mūsu dzīvi. Viņš vēl pasvītroja paša teikto gan sestdienas referātā, gan svētdienas sprediķī un tas ir – Pateicība; dzīvot dzīvi ar Pateicību. Par Draudžu dienu idejas realizēšanu viņš īpaši pateicās mācītājam Dainim, Svētā Krusta draudzei un visiem dalībniekiem.

Mācītājs Dainis visiem, visiem pateicās, izsakot cerību, ka šo Draudžu dienu rīkošana varētu kalpot par paraugu, lai kaut ko līdzīgu atkal nākotnē varētu sarīkot. Draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis izteica patīkamu pārsteigumu, ka izdevās šos svētkus realizēt, pateicās prāvestam. Miervaldis Balodis visu vārdā pateicās prāvestam, mācītājam un draudzes priekšniekam par uzņēmību šinī situācijā rīkot tāda vēriena Draudžu dienas, jo tas prasa visu paaudžu līdzdalību. Valdes pārstāve Dzintra Samule pateicās mācītājam un prāvestam, pasniedzot iepriekšējā dienā uzņemto fotogrāfiju, un pateicās dāmu komitejas priekšniecei Irēnei Ziedarei par garšīgo ēdienu abas dienas, pasniedzot ziedu pušķi.

Noslēgumā Eva Brennere, pakavējoties atmiņās par bijušo, izteica labus vēlējumus nākotnei; viņa teica: „Es varu lepoties ar to, ka varbūt esmu viens no šīs draudzes visilgākiem locekļiem. Kad iebraucām Austrālijā 1950. gada novembrī, mums garām pabrauca viens kuģis, tas bija Goja (Goya), un uz tā bija prāvests Grosbahs. Viņš iebrauca šeit divas dienas pirms mums, un tad, kad dibināja draudzi, mēs tūdaļ pievienojāmies. Tātad šī draudze jau pastāv 62 gadus, un mums ir ļoti bagāta vēsture. Vienmēr centāmies kaut ko darīt. No sākuma dievkalpojumi notika Rasela ielā, mazā baznīciņā. Varbūt viens otrs to vēl atceras? Tad bija draudzes bazāri, tad nāca Sprīdīši, tad nāca baznīcas celšana... Ļoti, ļoti daudz ko esam veikuši. Kādu laiku, kā jau dzīvē iet, viļņi kādreiz ir augstāki, kādreiz zemāki. Arī mūsu draudzē tā ir gājis. Man liekas, ka tagad mēs esam uzšķīruši jaunu lapu, un mūsu draudze ir pilna dzīvības. Izmantosim to, pateiksimies par to, kas mums pagātnē ir bijis – par labām lietām un par ne tik labām lietām, no kurām varam mācīties, un turpināsim tādā garā, kā mēs esam bijuši šo nedēļas nogali. Novēlu visiem labu nākotni!“

INAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com