Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LELBĀL arhibīskapa paskaidrojumi par stāvokli Austrālijā

2013. gada augustā

Laikraksts Latvietis Nr. 272, 2013. g. 28. aug.
Elmārs Ernsts Rozītis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas) Virsvaldes plenārsēdes 2013. gada aprīlī VIEDOKLIS par pēdējā laika norisēm Austrālijā bija vienbalsīgi sekojošs:

LELBĀL Virsvalde apsveic ALELDA (Austrālijas Latviešu Ev. Lut. Draudžu Apvienības) sinodes rezolūcijas, kas tika 2013. gada februārī Sidnejā vienbalsīgi – tātad arī ar tā laika prāvesta Kolvina Makfersona (Colvin MacPherson) un Sidnejas draudzes pārstāvju balsīm – pieņemtas:

1. „ALELDA sinode uzsver, ka Dieva Vārda izpratnē izšķirīgai jābūt kristoloġijai, tas ir, kā Dievs to Jēzū Kristū ir atklājis...“

Baznīcas Virsvaldes (BV) VIEDOKLIS pievieno: Nožēlojam, ka Dieva vārda kristoloġiskas izpratnes pārstāvji no BV locekļu vidus tiek raksturoti kā cilvēki, kas Dieva vārdu neņem pilnīgi nopietni.

BV plenārsēde atbalsta arhibīskapu, LELBA pārvaldes priekšnieci, Kanādas prāvesti un LELBA teoloģijas nozares vadītāju viņu rīcībās un atbildēs, kuras dotas prāvestam Kolvinam Makfersonam.

2. „ALELDA sinode vēlas pastiprināt pozitīvu mijiedarbību ar LELBĀL, uzdodot viņas pārstāvjiem savus uzskatus pārstāvēt LELBĀL un reizē LELBĀL norises darīt zināmas Austrālijā.“

BV VIEDOKLIS pievieno: Pretēji šai rezolūcijai abi ALELDA virsvaldes locekļi nav ieradušies LELBĀL virsvaldes plenārsēdē un pat nav sūtīts neviens atvietotājs. Tieši Austrālijas dēļ bija plenārsēdes darba sekā teoloģisks vakars par Dieva Vārda izpratni.

Virsvalde apstiprina savu apņemšanos turpināt pozitīvu mijiedarbību ar ALELDA. Tādēļ virsvalde atbalsta BV garīgās viceprezidentes prāv. Laumas Zušēvicas Austrālijas vizitāciju 2013. g. augustā ar aktīvu piedalīšanos.

Labprāt atbalstoši atsaucamies uz aicinājumu palīdzēt sniegt vasaras vidusskolas ticības mācību jauniešiem 2014. g. janvārī.

3. Attiecībā uz ALELDA sinodes ieteikumu visām LELBĀL draudzēm sastāvēt tikai vienā baznīcā, virsvaldes plenārsēde atbalsta to, ka arī turpmāk dažādos LELBĀL apgabalos tiek piekopti dažādi sadarbības risinājumi ar Pasaules luterāņu federācijas atzītām vietējām baznīcām, kā arī ar baznīcām, ar kurām noslēgtas ekumeniskas partnera attiecības.

Protams, saistības ar citām baznīcām nedrīkst būt konfliktā ar LELBĀL Darbības noteikumiem.

Finansiāls atbalsts Baznīcai ir fundamentāla piederības pazīme.

Agrākā prāvesta Kolvina Makfersona un Sidnejas latviešu ev. lut. draudzes padomes lēmumi par izstāšanos no LELBĀL un ALELDA augusta vidū ir iemesls, ka arī plašāka sabiedrība Austrālijā iepazīstināma ar augšminēto plenārsēdes VIEDOKLI.

Kā izriet no VIEDOKĻA, tad mūsu Baznīca atzīst par savu pamatu Dieva vārdu, reizē viņa apzinās to, ka nevienam cilvēkam un nevienai institūcijai nepienākas nostāties Dieva vietā, bet dziļā pazemībā un lūdzot Svētā Gara palīgu mums arvien par jaunu jācenšas izprast, ko Dieva vārds prasa no mums un mūsu dzīves. Pie tā pieder, apzināties, ka ir jāpieļauj pārbaudīt pat savu nopietnāko pārliecību vai lietu izpratni, lai paštaisnības grēkā nenoslēgtos no citiem. Pie tā pieder, viens otru uzklausīt un uzturēt Baznīcas kopību, pat ja mums būtu dažkārt sāpīgas domstarpības. Tādēļ aizvadītos astoņos mēnešos Virsvalde lūgusi arhibīskapu Rozīti divreiz un nupat prāvesti Zušēvicu apmeklēt mūsu māsas un brāļus Austrālijā. Pateicamies par daudzās vietās sniegto viesmīlību un iespēju pārrunām. Diemžēl tas tā nav bijis ar agrāko prāvestu un ar laicīgo Austrālijas Virsvaldes locekli – Sidnejas draudzes priekšnieku, kurus arī velti gaidījām BV plenārsēdē.

Paziņoju, ka, sekojot ALELDA sinodes balsojumiem un mūsu Baznīcas kārtībai, tagad mācītājs Dainis Markovskis ir mūsu Baznīcas Austrālijā pārvaldes priekšnieka – prāvesta vietas izpildītājs un advokāts Miķelis Strīķis līdzšinējo ALELDA sekretāra amatu apvieno ar priekšnieka laicīgā vietnieka amatu. Atvietojot līdzšinējos, abi kļuvuši par LELBĀL Virsvaldes locekļiem, pārstāvot Austrāliju. Līdzšinējā pieredze ļauj mums cerēt uz auglīgu sadarbību, par svētību mūsu Baznīcai Austrālijā un kopumā. Novēlam viņiem Dieva padomu un palīgu.

Nav ko noliegt pēdējā laika problēmas. Šī gada februāra vizitācijā bija atklājušās lielas nekārtības agrākā prāvesta darbvedībā. Ilgstoši viņš nav ievērojis ALELDA Darbības Noteikumus. Turklāt vēlāk šinī gadā viņam pašam nācās atvainoties par to, ka viņš bija pārkāpis bausli „Tev nebūs nepatiesu liecību dot par savu tuvāko.“ Ir īpatni, ka gandrīz neviens Sidnejas draudzē un sabiedrībā nezina par to, ka prāvi draudzes līdzekļi maksāti svešām organizācijām, un ka tik svarīgā jautājumā kā par izstāšanos no LELBĀL un ALELDA Sidnejas draudzes padome atteikusi prasības, par to ļaut izšķirt draudzes pilnsapulcei, tā kā daudziem vietējiem tas nāk kā liels pārsteigums. Pie mūsu Baznīcas cēlām tradīcijām pieder, vispirms viens otru informēt, tad kopā apspriesties un pie izšķiršanās ievērot demokrātiskus procesus.

Atskatoties mēs tādēļ no vienas puses pateicamies agrākam prāvestam par visu labo viņa darbā, zinot par viņa spējām un dāvanām. Daudziem no mums ar viņu saistās mīļas atmiņas, un grūti saprast daļu no viņa pēdējā laikā teiktā un darītā. No otrās puses lūdzam atvainošanos par eventuālām lietām, kas no viņa darīts mūsu Baznīcas vārdā un nav bijis labs. Raugāmies nākotnē, pārliecībā, ka ne mūsu draudzes un sabiedrība Austrālijā kopumā, nedz arī tieši Sidnejā negrib atstāt agrāko paaudžu ieieto kopējo ceļu un veidoto kopējo mantojumu – mūsu dārgo Baznīcu. Pašā Sidnejā vajadzības gadījumos sasniedzams mūsu LELBĀL mācītājs Ivars Osis, telefons 04 1422 3266, IvarsO@gmail.com. Un piesauksim Dievu ne pret otru, bet par otru, lūdzot, lai Viņš mūsu ceļus ved kopā un vieno.

Arhib. Elmārs E. Rozītis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com