Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ikkatrs vārds

Māc. Kolvina Makfersona garīgās pārdomas

Laikraksts Latvietis Nr. 276, 2013. g. 19. sept.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Viņš atbildēja un sacīja: „Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.““ (Mt 4:4)

Mīļie draugi Jēzū Kristū!

Cilvēkam Dieva Vārds ir nepieciešams, lai viņš dzīvotu. Tāpat kā miesa nevar dzīvot bez barības, tā mūsu gars un dvēsele nevar dzīvot bez Dieva Vārda. Kur Dieva Vārda nav, tur trūkst dzīvības. Cilvēks bez Dieva Vārda nedzīvo vārda pilnā nozīmē, bet drīzāk tikai eksistē.

Cilvēks, kas dzīvo bez Dieva, iespējams, pats to nesaprot un nemaz īsti neredz savu situāciju. Viņš varbūt skatās uz savām mantām, uz savu karjeru, uz visu, kas pieder, un domā: man ir labi, man ir viss, kas dzīvei nepieciešams.

Bet ko saka Dievs? Vienu ieskatu redzam Jāņa atklāsmes grāmatā, kur vēstulē Laodiķcijas draudzei Jēzus saka: „Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.“ (Atkl 3:17–18)

Problēma ir tā, ka cilvēki, kas nebaro savu garu un dvēseli ar Dieva Vārdu, neredz. Viņiem acis ir aizlipušas. Tikai tad, kad lasām Dieva Vārdu, atveras mūsu saprašana. Slavenais Bībeles mācītājs Dereks Princs (Derek Prince) mēdza teikt: „Kad tu lasi Dieva Vārdu, tad Dieva Vārds lasa tevi.“

Tā tas arī ir, jo Dieva Vārds ir dzīvs. „Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu.“ (Ebr 4:12–13)

Šajā citātā ir vairākas lietas, kuras nopietni jāpārdomā.

Pirmā. Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs. Jēzus pats par sevi teica: „Es Esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tas nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam.“ (Jņ 6:35)

Cilvēks, kas sevī neuzņem dzīvo un spēcīgo Dieva Vārdu, vienmēr ir izsalcis un izslāpis. Viņš visu laiku dzenas vai ilgojas pēc kaut kā vairāk. Viņu neapmierina tas, kas ir, jo dvēsele ir izsalkusi un gars izslāpis. Šīs slāpes remdēt var tikai Dieva Vārds. Jēzus mācīja: „Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls, jo Dievs Tēvs Viņu ir apzīmogojis.“ (Jņ 6:27)

Vārdi „uzņemiet sevī“ nav tikai vienreizējs notikums, bet tie jāpilda pastāvīgi un regulāri. Ja Bībele stāv grāmatplauktā nelasīta un neatvērta, ko tā tev dod? Tas ir tāpat kā tad, ja esi izsalcis, bet ledusskapis pilns ar labu ēdienu, bet tu to neatver un neēd.

Dieva barība ir laba barība. Tā nav iznīkstoša. Tā paliek mūžīgajai dzīvībai. Jēzus teica, ka debess un zeme zudīs, bet Dieva Vārds paliks mūžīgi. Šis Vārds ir spēcīgs! Tas ir dzīvs! Tas nekad nezudīs! „Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu Vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.“ (Jes 55:10-11)

Dzīvais Dieva Vārds pilda Dieva pavēles. Tas ir Dieva Vārds. Ne cilvēka vārds, bet Dieva Vārds. Dievs ir dzīvs un spēcīgs, un Viņš darbojas caur savu Vārdu. Dievs pats iedvesa rakstītājiem pierakstīt Viņa Vārdu. „Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.“ ( 2Tim 3:16–17)

Ievērojiet vārdu „visi“! Visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Tos rakstīja Svētais Gars caur cilvēkiem. Tie nav cilvēka izgudroti, bet Dieva dzīvais un spēcīgais Vārds. Tātad Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs.

Otrā. Dieva Vārds ir domu un sirds prāta tiesnesis. Dieva Vārds ir tas standarts, ar ko mēram visu dzīvi. Dieva Vārds nav tikai mūsu barība, tas ir arī mūsu pamats, mūsu balsts, mūsu ceļa plāns, mūsu morālais kompass. Tas mums skaidri pasaka, kas ir pareizi un kas ne. Tas dod mums Dieva baušļus, nevis ieteikumus, kā daudzi tos šodien mēģina dēvēt.

Ja pilnībā nevadāmies pēc Dieva Vārda, tad ļoti ātri noejam no ceļa un atrodamies grēka jūras dziļumos. Ja Dieva Vārds mūs notiesā, tas tikai tāpēc, lai vestu uz grēku nožēlu un lai mēs saņemtu pēc Dieva žēlastības piedošanu Kristū Jēzū.

Dieva Vārds pieved mūs pie brīnišķīgās patiesības, ka tas ir labo ziņu vēstnesis. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Bez Dieva Vārda mēs to nezinātu. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.“ (Jņ 3:16–18)

Dieva Vārds atnes mums prieka vēsti, ka Jēzus Kristus, mūs mīlēdams, ir samaksājis mūsu pelnīto sodu. Viņš nomira mūsu vietā, lai mēs, ticēdami uz Viņu, varētu būt brīvi no grēka un dzīvotu mūžīgi Tēva namā.

Trešā. Dieva Vārdam mēs dosim norēķinu. Vēlreiz atgādināšu: „Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu.“ (Ebr 4:13) Vienu dienu katrs no mums stāvēs Dieva priekšā, un mēs dosim norēķinu par savu dzīvi. Tiksim tiesāti ar Dieva Vārdu. Ja to ticībā esam uzņēmuši, pēc tā dzīvojuši, tad būs labi. Ja esam to noraidījuši, atšķaidījuši, ignorējuši, tad tas mūs tiesās.

Dievs mums ir dāvājis Savu Vārdu. Saņemsim šo Viņa dāvanu. Baudīsim un redzēsim, cik tas ir labs. Sapratīsim, ka, jo vairāk mēs to sevī uzņemsim, jo spēcīgāka būs mūsu ticība. „Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts – no Kristus vārdiem.“ (Rm 10:17)

Ticība rodas un aug no Dieva Vārda. Tāpat kā mēs katru dienu barojam savu miesu, barosim savu iekšējo cilvēku ar dzīvo spēcīgo Dieva Vārdu. Satversim visu, ko Dievs dod, un nedzīvosim no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Viņam lai gods un slava! Āmen.

Māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com