Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Es Esmu augšāmcelšanās un dzīvība

Māc. Kolvina Makfersona pārdomas Lieldienu laikā

Laikraksts Latvietis Nr. 306, 2014. g. 25. apr.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Vecas bībeles Dubultu baznīcā. FOTO Aina Gailīte.

„ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?“ (Jāņa ev.11:25-26)

Aplūkosim un pārdomāsim, ko Jēzus Pats par sevi mācīja. „ES ESMU“, ko lasām minētajā Evaņģēlija tekstā, ir kristīgās ticības pamats, varētu teikt – pat kodols. Kristus augšāmcelšanās no mirušajiem ir centrālā mācība mūsu ticībai. Ja neticam, ka Viņš Lieldienu rītā augšāmcēlies, tad nevaram sevi apzīmēt par kristiešiem.

Apustulis Pāvils rakstīja korintiešu draudzei: „Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšāmcelšanās?Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās.

Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.

Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristū aizmiguši. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.“ (1.kor.15:12-20)

Jau Apustuļa Pāvila laikā bija cilvēki, kuri sauca sevi par kristiešiem, bet, kas neticēja, ka Kristus ir augšāmcēlies. Tieši tādēļ Pāvils šos vārdus rakstīja. Diemžēl, arī šodien ir tādi cilvēki. Ir pat mācītāji, kuri paši netic, ka Kristus ir augšāmcēlies, bet sludina Evaņģēliju! Tādi patiesībā ir viltus pravieši.

Kristus augšāmcelšanās ir mūsu ticības kodols. Pāvils teica: Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un veltīga ir arī jūsu ticība.“ Ja viss izbeigtos Lielajā Piektdienā un nebūtu Lieldienu rīts, tad veltīga būtu mūsu ticība. Tad mums nebūtu cerības. Kā rakstīja Pāvils: „...tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim.“ (1.Kor.15:32)

Ja šai dzīvei nav turpinājuma, ja nav mirušo augšāmcelšanās, tad – nav svarīgi, ko mēs darām savas dzīves laikā. Ja atņem debesis un elli, tad nepaliek nekas, kam vispār būtu nozīmes. Un ne tikai tas. Būtiski, ka līdz ar šādu pieņēmumu, zūd pats galvenais – zūd cerība. Cilvēkam var daudz ko atņemt, un viņš turpinās vēl dzīvot, bet atņemot cilvēkam cerību, cilvēks neglābjami krīt bezcerībā, ka viss būs pagalam.

Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad Baznīca nav nekas vairāk kā klubs. Mācītājs nav nekas vairāk kā morāles skolotājs, un Dieva Vārds nav nekas vairāk kā labi padomi. Ja izslēdz augšāmcelšanos, ja izņem to ārā, tad ticība paliek tāda tukša čaula. Apustulis Pāvils ļoti dramatiski teica Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Pāvila nākamais vārds ir ļoti svarīgs. Viņš saka: BET tā nav. Mēs neesam nožēlojami cilvēki. Pāvils raksta: „Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.“

Kristus ir uzmodināts no mirušajiem. Lieldienu rītā kaps ir tukšs. Eņģeļi teica sievām: Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.“ (Lūkas 24:5-6)

Drīz pēc tam Jēzus parādījās vispirms Marijai un tad mācekļiem, un vēlāk vēl daudziem citiem.

Jānim Jēzus teica: „Nebīsties! Es Esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.“ (Atkl. 1:17-18) Nebīsties, Kristus ir dzīvs! Viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība.

Cilvēku lielākais un pēdējais ienaidnieks, bez šaubām, ir nāve. No nāves ledainās rokas mēs nevaram izbēgt. Agrāk vai vēlāk tā izstiepj savu roku un mūs satver. Bet mums, kristiešiem, no tās nav jābaidās, jo nāves vara ir salauzta pie krusta. Pāvils raksta: nāve ir aprīta uzvarā!“ (1.Kor.15:54)

Mums uzvara ir dota caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Nāve, tumšais kaps,– nevarēja Jēzu noturēt un nenoturēs arī mūs, ja ticībā uz Viņu mirstam. Jēzus teica ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!“

Šajos vārdos ir visa mūsu cerība, mūsu mūžīgā nākotne. Ja savu ticību ieliekam Kristū, tad dzīvosim, kaut arī fiziski mēs kādā dienā mirsim. Vissvarīgākais elements šeit ir ticība Jēzum Kristum. Ieklausīsimies vēlreiz Jēzus vārdos: kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs...“ Kas netic uz Jēzu Kristu, tas atradīsies mūžīgā nāvē. Tāds cilvēks neglābjami pazudīs.

Evaņģēlijs ir skaidrs: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.“ (Jaņa ev.3:16-18)

Skaidrāk to nevar izteikt. Tas liek mums tagad katram pārdomāt Jēzus teikto un jautāt:„ESESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, ja arī tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!“ – Vai tu tam tici?

Svarīgākais jautājums, kas varētu būt, ir: „Vai tu tam tici?“ Šis jautājums ir personīgi un mīlestībā jautāts katram no mums. Neviens cits nevar stāties mūsu vietā un par mums atbildēt. Tas ir starp mani un Dievu. Jēzus jautā man mīlestībā. Viņš vēlas katram no mums dot vietu pie Tēva. Ticība ir paļaušanās un sevis nodošana Viņam.

Ja izrādām Jēzum vēlēšanos, tad Viņš dod mums īsto ticību. Viss, kas mums jādara, ir jāgrib! Atvērsim Jēzum savu sirdi un ticēsim! Saņemsim spēku ikdienā Viņa vārdos: „ES ESMU...“

Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S.MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com