Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kāpēc Baznīca?

Prāvesta Kolvina Makfersona pārdomas

Laikraksts Latvietis Nr. 222, 2012. g. 4. okt.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Ēbreja vēstule 10:23-25

Laiku pa laikam, kad satiekos ar cilvēkiem, it sevišķi, kuri reti redzami baznīcā, man saka: „Man nav jāiet uz baznīcu, jo es Dievu tik pat labi varu pielūgt savās mājās.“

Pareizi ir teikts, ka varam un vajag Dievu mums pielūgt savās mājās, bet to vajag darīt arī savā darba vietā, savā atpūtā, savā izklaidē un tas nemaina vajadzību to arī darīt baznīcā. Apskatīsim dažus iemeslus kāpēc baznīca ir svarīga. Kāpēc cilvēkam vajadzētu apmeklēt dievkalpojumus.

Pirmais iemesls:– Baznīca nav cilvēku izgudrojums. Dievs baznīcu pats ir iestādījis. Lasām Mateja evaņģēlijā:

Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, Viņš vaicāja Saviem mācekļiem un sacīja: „Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?“ Un viņi atbildēja: „Citi saka: Jānis Kristītājs, citi: Ēlija, vēl citi: Jeremija vai kāds no praviešiem.“ Viņš uz tiem sacīja: „Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?“ Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.“

Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: „Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs. Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.“ (Mat.ev. 16:13-18)

Ievērosim, ka Jēzus saka šeit: „Savu draudzi“. Draudze ir Viņa iestādījums. Vārds draudze nāk no grieķu vārdu Eklesia, kas nozīmē izredzētie vai izsauktie. Draudze sastāv no cilvēkiem, kas caur Jēzu Kristu ir izsaukti no pasaulīgas dzīves uz garīgu dzīvi sadraudzībā ar Viņu un sadraudzībā vienam ar otru.

Draudze ir Dieva iestādījums un pamatota uz patiesību, ka Jēzus Kristus ir dzīvā Dieva Dēls. Kad Pēteris šo patiesību apliecināja, tad Jēzus teica, ka šī atklāsme Pēterim nav nākusi no cilvēka, bet no Dieva. Te ir paslēpta svarīga patiesība, proti: ir zināmas lietas, ko varam uzzināt tikai no Dieva atklāsmes. Ir lietas, ko Dievs atklāj tikai tur, kur Viņa cilvēki sapulcējušies Viņa vārdā, kā piemēram dievkalpojumā. Dievkalpojumā mums ir apsolīta Kristus klātbūtne, jo Viņš sacīja: Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (MT.18:19-20)

Ja tu neapmeklē dievkalpojumus, tu esi zaudētājs, jo tu palaidi garām iespēju būt tur, kur Jēzus sola savu klātbūtni. Lūdzu saprotiet, ka te nav runa par tiem, kas slimības vai cita iemesla dēļ nespēj tikt uz dievkalpojumu.

Jēzus liek tik lielu uzsvaru uz baznīcu, ka Viņš solīja, ka Viņš pats to cels un elles vārti pret to neuzvarēs. Te vien jau pietiekams iemesls mums ņemt baznīcu nopietni.

Otrs iemesls, kādēļ svarīgi apmeklēt dievkalpojumus, ir, ka iztrūkstot, mēs padarām Kristus miesu nepilnīgu. Pāvils raksta:

Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot?

Redziet, katram no mums ir sava vieta un savs uzdevums. Ja iztrūkstam, tad draudze un draudzes dzīve klibo. Tāpat mēs nesaņemam to svētību, kas nāk mums caur citiem. Dievs ir dzīvi tā iekārtojis, ka mums vajag citus cilvēkus. Mēs nevaram un mums nav domāts visu darīt pašam. Katram ir sava vieta un savs uzdevums. Kad mēs katrs pazemīgi un mīlestībā darbojamies, tad lietas iet labi.

Mūsu pamata tekstā ir mudinājums neiztrūkt no sapulcēm. Mums ir mudinājums nākt un pulcēties kopā, lai viens otru atbalstītu un stiprinātu.

Draudze un dievkalpojums ir vieta, kur plūst Dieva svētība. Tā ir vieta, kur satiekam citus ticīgos, kur kopā varam dalīties priekos un bēdās. Ja atturamies, tad Sātanam daudz vieglāk mūs piemānīt un mums uzbrukt, jo nav neviens, kas mūs paskubina, kas atbalsta, kas aizlūdz, kas palīdz.

Ja palasām Apustuļa darbus, tad atrodam, ka pirmā Kristīgā baznīca bija spēcīga, jo visi turējās kopā. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs; viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Ap.darb.2:44-47

Mēs varam daudz ko mācīties no pirmās Kristīgās baznīcas. Mudinu katru lasītāju nākt uz dievkalpojumiem. Tev nekas nav ko zaudēt, bet daudz ko iegūt. Pēc dievkalpojuma mums katru svētdienu ir arī kafijas galds, kur vēl iespēja pie tases kafijas un garšīgas maizītes pavadīt laiku kopā sirsnīgā sadraudzībā.

Prāvests Kolvins Makferson (Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com