Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mineapole, – bet ne Mineapolisa!

Beidzot aukstums ir cauri. Bērni priecīgi lēkā un skraida apkārt pa āru

Laikraksts Latvietis Nr. 458, 2017. g. 7. maijā
Jānis Dimants, Jr. MD -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās pirmā rindā: A. Vīksniņš, M. Zaeska, L. Ozola, V. Ģiga, B. Olingera, M. Pelēce, J. Dimants, I. Valters. Aizmugurē no kreisās: A. Švalbe, U. Erdmanis.

Bet tā nebija š.g. 22. janvārī, kad notika Latviešu organizāciju apvienības Minesotā (LOAM) pilnsapulce Mineapoles St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes telpās, jo bija vēl auksts. Gada sapulce notika pēc dievkalpojuma ar sākumu plkst. 13.00. Pirms dalībnieki ķērās pie darba, visi tikās sadraudzības stundā ar vieglām uzkodām un kafijas.

Skaidrības un informācijas labā Dvīņu pilsētas sastāv no St. Paulas un Mineapoles, bet ne Mineapolisas, kā to bieži lasām sevišķi Latvijas presē.

Pēc sapulces vadītāja advokāta Anša Vīksniņa vienbalsīgas ievēlēšanas, mandātu komisija Visvara Ģigas vadībā ziņoja, ka ir pārstāvētas 11 vienības (draudzes un organizācijas) ar 18 mandātiem. Sapulces gaitu protokolēja Jānis Dimants, bet 2016. gada pilnsapulces protokolu nolasīja Maija Zaeska un to pieņēma kā nolasīts.

Sīku LOAM darbības pārskatu par 2016. gadu sniedza M. Zaeska, LOAM valdes priekšsēde. Tas vienmēr ir bijis plašs un vispusīgs. Jāmin 3 filmu izrādes, 3 koncerti, Draudzīgā aicinājuma sarīkojums, Pavasara tirdziņš, Tautību festivāls, 14. jūnija un 18. novembra atceres sarīkojumi, 18. novembra svētku runu sniedza Laiks redaktore no Latvijas, Jāņi pilsētā, LU atcere ar Māri Rozi, Imigrācijas pētniecības centra (IHRC) biedru gadskārtējais sarīkojums ar vakariņām, Mārtiņi – ar rasola vērtēšanu, Latviešu skolas sarīkojums, divas sabiedrības kalendāra sastādīšanas sēdes, vieslektora Ulda Brūna viesošanās Dvīņu pilsētās; – kopā 19 sarīkojumi. Septembrī bija paredzēta Latvijas teātra izrāde – Kauja četrās sienās, bet aktieriem liedza iebraukt ASV, norādot, ka luga tulkota no vācu valodas un, ka neesot culturally relevant.* Visā šajā palīdzības procesā bija iesaistīta ALA, PBLA, Actors Equity, bet bez panākumiem, jo nevārējām uzzināt neviena vainīgā vārdu. Tas viss atstāja ļoti aizdomīgu un nelabu iespaidu visā šajā lietā. Divas reizes gadā visiem tautiešiem tika izsūtītas vēstules ar sarīkojumu kalendāru.

Pārskatu par LOAM kasi sniedza kasieris Indulis Valters, izejot cauri sagatavotam sīkam un informatīvam rakstiskam ziņojumam, norādot, ka kopējais kapitāls ir $ 557 565,17 – gada iztrūkums bija $ 4655,85, ko LOAM sedza; ienākumi – $ 12 423,92, izdevumi – $ 17 079,77. Kasieris un V. Ģiga norādīja uz LOAM kopējo atbalstu latviešu pasākumiem 2016. gadā – $ 13 381,00 apmērā. Viņi iesniedza budžetu 2017. gadam – ienākumos – $ 18 300,00, bet izdevumos – $ 23 300,00, iztrūkums $ 5000,00, ko sapulce pieņēma. V. Ģiga norādīja un paskaidroja par biržas daudzajiem piedāvājumiem un iespējām, kur un kā naudu ieguldīt. LOAM finanšu komitejas sastāvs ir šāds: A. Vīksniņš, I. Valters, Uldis Krēsliņš un Tālis Bauers. LOAM konsultanti un ieguldījumu komitejas sastāvs ir šāds: V. Ģiga, I. Valters, A. Vīksniņš, U. Krēsliņš, Aldis Švalbe un Jānis Paulis Skujiņš.

A. Vīksniņš ziņoja par LOAM statūtu vēlamām maiņām un iesniedza izstrādātu rakstisku iesniegumu pilnsapulces caurskatīšanai un pieņemšanai, ko pilnsapulce pieņēma vienbalsīgi.

Biruta Sprūde pēc 11 gadu darbošanās IHRC ar pateicību latviešu sabiedrībai par atbalstu, ieteica nākošam mūsu pārstāvim turpināt reprezentācijas darbu un redzamību amerikāņu sabiedrībā. Viņa stāstīja par sadarbību ar IHRC, kas ir bijusi tuva, saistoša un informatīva.

M. Zaeska ziņo par ALAs kongresu 5. – 7. maijam Čikāgā, bet ir vajadzīgs cilvēks, kas turpinātu ALA biedru apzināšanu Minesotā. Vēlēšanos izteica Māra Pelēce.

A. Vīksniņš norādīja un sapulce kopīgi izskatīja ALA ieteikumus par Latvijas 100 gadu atceres svinēšanu. Baiba Olinger norādīja, ka priekšdarbi ir jau uzsākti – Gads Latvijai, bet rīcības komiteja ir vajadzīga, kas virzītu visu uz priekšu. Visu varētu uzsākt ar balli tieši 2017. gadā 18. novembrī, kam sekotu attiecīgi un piemēroti sarīkojumi visu gadu, ar kulmināciju 2018. gadā 18. novembrī ar īsu svinīgu aktu, ar gleznu izstādi (M. Pelēce), tautas dejām, kora un Teiksmas uzstāšanos, īsām latviešu filmām, utt.

A. Vīksniņš nosūtīja pateicības vēstuli Sen. Amy Klobuchar par izteikto atbalstu Baltijas valstīm viņas ciemošanos laikā Latvijā. Tāpat, viņš ieteica un mudināja tautiešus rakstīt vēstules saviem senatoriem un deputātiem un lūgt, lai iestājās House un Senate Baltic Caucus. Līdz šim neviens no Minesotas tur nesastāv. Viņš pagatavoja attiecīgi sastādītas vēstules un tās laida apkārt, lai klātesošie paraksta.

Organizāciju un draudžu ziņojumus uzsāka māc. Dags Demandts un norādīja, ka draudzei ir jauna priekšniece Kristīne Kontere. Draudze sarīkoja referātu par franču vēsturi, kas attiecās un Minesotu, noturēja Vidienes draudžu konferenci, noturēti dievkalpojumi katru svētdienu, noorganizēja divas basketbola spēles, kur piedalījās Latvijas spēlētāji – kopējais latviešu skatītāju skaits bija 140. Pabeigts ir lifta vai celtņa celtniecības darbs, un virtuves iekārta ir modernizēta, kā arī ir atjaunots altāris. Pateicību sapulce izteica Geraldam Luss par darbu koordinēšanu un saskaņošanu.

Indra Halvorsone, latviešu skolas pārzine, norādīja, ka 2016. gadā 43 skolēni pabeidza skolu, skolā strādāja 14 skolotāji un 2 palīgi, tika atzīmēta 65 gadu darbošanās jubileja kopā ar Draudzīgo aicinājumu, notika tuva sadarbība ar draudzi visu gadu, kori kā arī saņēma atbalstu no Latvijas valdības 1 200,00 euro apmērā. 25 skolēni piedalījās vasaras skolās un nometnēs ar sabiedrības finansiālo atbalstu.

Miķelis Ģiga īsi pastāstīja par kredītsabiedrības priekšrocībām, izmantojot tās pakalpojumus un ziņoja, ka gada sapulce notiks 12. martā draudzes telpās. M. Ģiga teica, ka Starts piedalījās 1. oktobrī ASV meistarsacīkstēs vīriešu basketbolā, iegūstot 2. vietu – sieviešu volejbolā – 2. vietu – Garezera apkārtnē.

Mirdza Eglīte par koncertapvienību ziņoja, ka to tagad vada Benjamiņš Aļļe, ir noticis viens koncerts un tiek plānots vēl viens.

Ingrīda Erdmane ziņoja par Pērkonīša darbību, kas sastāvēja no piedalīšanās Tautību festivālā un skolas sarīkojumos, un ir plāni piedalīties Dziesmu svētkos Baltimorā, arvien gaidot jaunus dejotājus savā pulciņā.

Elmārs Priedītis ziņoja, ka KKM ir 15 biedru piedalījās pulkveža O. Kalpaka dievkalpojumā un LU gada svētkos, kā arī 18. novembra akta izkārtošanā, atbalstīja IHRC darbību gada sanāksmē, izkārtoja informācijas sanāksmi ar Uldi Brūnu.

Jānis Paulis Skujiņš stāstīja par kora darbību, kura bija jo sevišķi aktīva diriģentes Gunas Skujiņas vadībā, noturot 35 mēģinājumus un piedaloties dievkalpojumos un sarīkojumos kopskaitā vairāk nekā desmit reizes vismaz – Birutas Sprūdes klavieru un ērģeļu pavadījumā. 2017. gada aprīlī svin 65 gadu darbības atceri.

Laila Švalbe ziņoja par Teiksmas uzstāšanos četros lielos sarīkojumos – ar koncertu Klīvlandē 18. novembra sarīkojumā, bet tagad gatavojās Teiksmas vakaram pavasarī.

M. Zaeska par Selgām stāstīja, ka uztur aktivitāti un svinēs 90 gadu pastāvēšanas atceri.

J. Dimants ziņoja par St. Paulas latv. kat. draudzes stāvokli un norādīja, ka sākot ar 2017. gadu, draudze kā vienība, vairs nav spējīga piedalīties kopējo sarīkojumu rīkošanā, bet kā atsevišķi draudzes locekļi turpināsim piedalīties sabiedriskā dzīvē.

Aldis Švalbe norādīja, ka LOAM kases grāmatas atbilst attaisnojošiem dokumentiem un izteica pateicību LOAM kasierim I. Valteram par priekšzīmīgo grāmatvedību un visiem tiem, kas ir palīdzējuši, rakstot izsmeļošos protokolus. Uldis Erdmanis ieteica uz priekšu atzīmēt, cik apmeklētāju bija piedalījušies sarīkojumos, un, ja ir bijis iztrūkums, cik liels.

Pilnsapulce vienbalsīgi ievēlēja valdi sekojošā sastāvā: A. Vīksniņš, M. Zaeska, B. Olingere, Larisa Ozola, Elga Pone, I. Valters, M. Pelēce, V. Ģiga, Māra Zeltiņa, Sarma Straumanis, J. Dimants.

LOAM revīzijas komisijā ar aklamāciju ievēlēja: Aldi Švalbi, U. Erdmani un Jāni Pauli Skujiņu.

M. Pelēce paziņoja, ka 23. un 24. martā Mineapolē viesosies Latvijas mākslinieki Ojārs un Laura Feldbergi – pazīstami tēlniecības un instalāciju jomā – ar lekcijām Dvīņu pilsētās – veidos savus darbus Franconia Sculpture Park. M. Zaeska atgādināja par CREDO – Latvijas muzikālās grupas koncertu 28. aprīlī, draudzes namā.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com