Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


2020. Kristus piedzimšanas svētki

Svētruna Ziemassvētku vakarā Sv. Krusta dievnamā

Laikraksts Latvietis Nr. 631, 2021. g. 6. janv.
Aldis Elberts -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Mācītājs Aldis Elberts sniedz svētrunu Ziemassvētku dievkalpojumā. FOTO Ilze Nāgela.

„Kas bija grūti“ – Lūkas 2:5, „ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta.“

Šis ir bijis grūtību pilns gads... Mēs neesam ilgu laiku tādu redzējuši. No otras puses, kopš pasaules sākuma jauna dzīvība saistās ar grūtībām un sāpēm. Pēc tam kad cilvēks krita grēkā, Dievs sievai sacīja: „Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas – sāpēs tev būs bērnus dzemdēt.“ Kamdēļ sāpes? Slavenais autors C. S. Lewis saka: „Sāpes pieprasa uzmanību. Dievs čukst mūsu priekos, runā mūsu sirds apziņā, bet Viņš kliedz mūsu sāpēs. Tās ir kā Dieva megafons kurlai pasaulei.“

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Ko Dievs grib mums iemācīt caur mūsu grūtībām? Ziemsvētku stāsts mums māca tikt caur trīs grūtībām…

1. Uzņemt sevī jaunu dzīvību!

Pirmā grūtība saistās ar Dieva vārdu sadzirdēšanu un uzņemšanu. Tā iemesla dēļ sāpes un grūtības ienāca pasaulē. Cilvēki izvairījās sadzirdēt un uzņemt to, ko Dievs viņiem teica.

Var tās saukt par atraidīšanas sāpēm. Dievs piedāvā dzīvību; cilvēks nedzird vai saka: Nē, paldies. Tā tas turpinājās līdz Jēzus Kristus atnākšanai. Pat Marijai bija grūti to pieņemt. „Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: „Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!“ Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? Un eņģelis sacīja: :Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus… Bet Marija sacīja eņģelim: „Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos.“ Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: „Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” (Lūkas ev. 1:28-31, 34-35). Ja Marijai to bija grūti pieņemt, mums arī.

Apustulis Pēteris skaidro, kā tas ar mums ir noticis. „Jūs... esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.“ (Pētera 1. vēst. 1:23). Marija atbildēja eņģelim: „Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.“ (Lūkas 1:38).

Dieva vārds ir, ka „Viņš (Jēzus) nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu (Jēzu) uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.“

„Katru gad' no jauna Kristus bērniņš nāk Pie mums zemē ļaunā Un mūs svētīt sāk,“ vai mēs esam to pelnījuši vai nepelnījuši. Jēzus nenāk kā Ziemsvētku vecītis. Viņš meklē ļaunos, pazudušos, nepaklausīgos bērnus; Viņš meklē Tevi un mani, un piedāvā mums jaunu dzīvi.

25 gadus atpakaļ biju 6 gadus precējies. Bija darba piedāvājums Latvijā, ko taisījos pieņemt, jo bērnu nebija, bet lūdzām ar Anitu zīmi. Tieši pirms Ziemsvētkiem nāca zīme: Anita bija stāvoklī. Mēs bijām gaidījuši vairākus gadus! Šis gaidīšanas laiks bija grūts.

Jums/mums/nevienam šodien vairs nav jāgaida Jēzus bērniņu ieņemt. Atveriet savas sirdis.

Es šogad iesāku brīvprātīgu darbu ar CarelineConnections. Viena kundze man zvanīja un jautāja: „Vai tu tici eņģeļiem?“... Ko nozīmē, God moving in'?“... Jāņa 14:23, „Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.“ Citos vārdos, būt kristietim nozīmē, ka Dievs mājo tevī!!! Ja Tu to nezini, tad labākā, vissvētīgākā, svarīgākā lieta, ko Tu vari darīt, ir Jēzu uzņemt sevī. Uzņem šodien jaunu dzīvību! Uzņem Dieva vārdu, Dieva Dēlu, Jēzu Kristu savā sirdī! Nedomā tamdēļ, ka Tu nāci uz baznīcu, Tu esi kristietis. Dievs grib padarīt Tevi par baznīcu! Jāņa Atklāsmes grāmatā lasām: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.“

Lūdzat, kad jūs dziedat: „Tu, rozīt', skaistā, jaukā, Tu, puķīt', svētākā, Kam gribi ziedēt laukā? Zied' manā sirsniņā!“ Dievs ir uzticīgs un taisns; Viņš darīs to, ko Viņš apsola. „Jo tik ļoti Dievs pasauli (Tevi) mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.“ (Jāņa 3:16).

2. Atdot savu dzīvi jaunai dzīvībai

Ja pirmā grūtība ir Jēzus ieņemšana vai uzņemšana, tad otrā grūtība ir sevis nodošana.

Pēc tam kad Marija kļuva stāvoklī ar Jēzus, viņai dzīve nepalika vieglāka. Viņas vīrs, Jāzeps bija gatavs šķirties no viņas. Vēl viens brīnums bija vajadzīgs, lai viņš to nedarītu. Tad abiem bija jāpārceļas no Nacaretes uz Betlēmi, kāds 100 km un vairāku dienu gājiens. Tad kad viņi tur tika mēs lasām, ka tiem, „nebija vietas tai mājoklī.“ (Lūkas 2:7). Cik vietas Jēzum ir vajadzīga? Cik vietas bērnam ir vajadzīga? Parasti vecāki sataisa speciālu istabu pirms bērns tiek atvests mājā. Bet cik vecāki piedzīvo, ka drīz šis bērns pārņem visu māju un dzīvi? Ja pirmā grūtība ir tikt sirdīs iekšā, tad otrā grūtība ir atdot Jēzum visu un ļaut Viņam pārņemt mūsu dzīves. Ne tikai Marija, bet gudrie vīri no Austrumiem dod mums labu priekšzīmi. Kad viņi pēc grūta ceļa pāri tuksnesim, tika pie Jēzus, mēs lasām, „Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.“ Tās nebija lētas dāvanas. Gudrie vīri, pēc grūta ceļojuma, Jēzu atraduši, deva Viņam dārgākās mantas.

Mēs dziedam Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev! Tas izklausās smuki dziesmā kad dzied, bet kā tas ir īstenībā? Kuram Tu piederi?

Mācītājs teica: Aldi, Tev jāliek zirgs ratu priekšā! Nē, es pats gribēju ratiem pateikt kur viņiem iet! Man bija grūti atdot savu dzīvi Dievam. Man pagāja 25 gadi līdz kamēr es biju ar mieru savu dzīvi atdot Dievam. Patiesība ir ka grūtāk pateikt Dievam kur Viņam iet vai neiet, bet grūti to pārmainīt mūsu domāšanā un darīšanā. Tamdēļ Pāvils rakstīja: „Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.“ Tikai Dieva žēlastība spēj mums to padarīt. Jēzus meklē sekotājus, ne tikai cilvēkus, kas izlūdz Viņa svētību vai vārdu piemin šad un tad. Patiesība ir, ka Jēzus Tevi grib vairāk nekā Tavas dāvanas. Ir daudzi cilvēki kuri starp kristībām un iesvētībām pazaudē ticību, jo viņi nekad īsti nav atdevuši savas dzīves Pestītājam. Jēzus bērniņam nav atļauts pilnīgi pārņemt viņu dzīves.

Pēdējie vārdi ko mēs dzirdam no Marijas ir zīmīgi. Tie tika runāti Kānas kāzās. Kad viņiem pietrūka vīns, Marija teica mācekļiem: „Ko Viņš jums teiks, to darait!“ Jēzus teica: „Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ. Jo, kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet, kas savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to izglābs.“ (Lūkas 9:23-24). Mīļais klausītāj: LIEC ZIRGU RATU PRIEKŠĀ!

3. Vingrot sevi jaunā dzīvībā!

Ja pirmā grūtība ir Jēzus uzņemšana, un otrā – nodošanās Jēzum, tad trešā grūtība ir jaunās dzīvības vai garīgā vingrošana. Līdzība ar bērnu audzināšanu ir ļoti laba. Īstā bērnu un vecāku augšana notiek, kad bērns tiek atvests mājās vai pēc piedzimšanas sāk pieaugt. Ko darīt, kad bērns raud? Ko darīt, kad bērns slims? Ko darīt, kad sāk staigāt? Iet skolā? Utt. Vēlreiz – Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Pilnīgi pareizi, un tas pats attiecās garīgai dzīvei.

COVID sekas nav tikai fiziskas. Šodien lasām un dzirdam vairāk un vairāk, ka cilvēkiem ir emocionālās un mentālas grūtības: stress, trauma, nemiers, bažas, trauksme, depresija utt. M. Scott Peck: „Tendence izvairīties no problēmām un emocionālām sāpēm vai grūtībām, kas tajās atrodas, ir pamatu bāze visām cilvēciskām mentālām slimībām.“ Latviski: Mīļā miera dēļ.

Atrisinājumam ir tieša līdzība ar fizisko vingrošanu. Angliski viegli to izteikt: no Pain – no Gain; latviski: bez sāpēm – nav panākumu. Tas pats attiecas garīgai vingrošanai. Ebrejiem 12:11: „Katrai pārmācībai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera augli.“ Jāzeps un Marija agri iemācījās garīgu vingrināšanu ar Jēzu. Pēc tam, kad gudrie vīri bija aizgājuši, mēs lasām: „Redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: „Celies, ņem bērnu un Viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut.““ Jāzepam un Marijai bija jāmācās dzirdēt un paklausīt Dieva balsij. Līdzīgi Jēzus pats iemācījās paklausību savam Tēvam caur grūtībām, kurām Viņš gāja cauri.

Vēstulē Ebrejiem 5:7-8: „Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš (Jēzus) ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm un, Dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis.“

1545. g. Mārtiņš Luters, savā pēdējā Ziemassvētku sprediķī atgādināja savai draudzei to pašu. „Tas mājoklis bija pilns. Neviens negribēja atbrīvot istabu šai meitenei kas bija stāvoklī. Viņai bija jāiet pie lopiem un tur jāieved pasaulē visu dzīvnieku Radītāju, jo neviens negribēja padoties. Kauns jums, nožēlojamā Betlēme! Šo mājokli vajadzētu nodedzināt ar sēru (brimstone), jo kaut Marija bija ubagu kalpone vai neprecēta, kurai katram šinī laikā vajadzētu būt priecīgam padot roku. Šeit ir daži šinī draudzē kas domā: „Ja tikai es tur būtu bijis! Cik ātri es būtu palīdzējis šim bērniņam! Es būtu viņu autiņus mazgājis! Cik priecīgi es būtu gājis ganiem līdzi, lai redzētu šo bērniņu silē gulošu!“ Jā, tā Tu domā Tu darītu! Tu to saki, jo Tu zini ,cik liels Kristus ir, bet ja tu tur būt bijis tanī laikā, Tu nebūtu darījis labāk par citiem cilvēkiem Betlēmē. Šīs ir bērnišķīgas un muļķīgas domas! Kāpēc Tu to tagad nedari? Tev Kristus ir kaimiņš. Tev vajadzētu viņam vai viņai kalpot, jo to, ko Tu dari savam kaimiņam, kuram ir vajadzības, Tu dari Kungam Jēzum Kristum pašam.

Dziesma, kas izsaka šo pašu domu, ir Tas Darbs Kungs Jēzu. „Caur sāpēm debess godībā, Mans Jēzus iegājis. Kas tic, to savā valstībā Viņš arī ievedīs. Mūs, Kungs, Tu kaunā nepamet, Bet liec mums ciest un uzvarēt, Ved mūs caur nāves ieleju Uz savu gaismas Ciānu! Caur tumsību Uz gaismas Ciānu!“ Tamdēļ, lai palīdzētu jums labāk ciest un uzvarēt, Es gribu beigās ieteikt četrus garīgus vingrinājumus vai vingro-šanas.

Lasī-šana. Jēzus mācīja: „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.“ (Mt. 4:4). Lasiet Bībeli, Dieva vārdu. Iepazīties labāk ar to.

Lūg-šana. Jēzus mācīja: „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.“ (Mt. 7:7). Atrodiet speciālu laiku un vietu to darīt.

Sanāk-šana. „Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.“ (Ebrejiem 10:24-25). Tas tagad viegli online.

Kalpo-šana. „Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.“ (Mt. 20:28). Kristieši kalpo.

Kad Tu tā vingro, tu nevingro viens. Dievs vingro Tev līdz! Un šie vingrinājumi Jēzum ļoti patīk, kas Tevī aug! Tu rozīt' skaistā, jaukā, Tu puķīt' svētākā, Kam gribi ziedēt laukā? Zied' manā sirsniņā! Kas ticībā Tev' kopj, Tam sirds no saldas smaržas Un dvēs'le pilna top.“

Pēdējais vārds tiem, kas mācījušies paklausīt Dievam caur grūtībām, ir PRIEKS!

Labā vēsts ir, ka visās mūsu grūtībās, Dievs ir uzvarētājs! Grūtībām kristietībā ir iemesls. Jēkabs 1:2-4: „Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās (grūtībās), zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.“ Grūtību beigas ir PRIEKS!! „Bet eņģelis uz tiem sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.“ (Luke 2:10-11). Pestītājs Jēzus savā pēdējā vakarēdienā pirms krusta nāves teica: „Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.“ (Jāņa ev. 14:20-22). Tie, kas tic, kas Jēzu uzņēmuši, kas savas dzīves Viņam atdevuši, kas turpina nobriest un augt ticībā, piedzīvo šo PRIEKU, ko neviens un nekas nevar atņemt!

Dievs nekur neapsola, ka mums nebūs sāpes vai grūtības, bet Viņš apsola, ka Viņš caur visām sāpēm un grūtībām mūs nekad neatstās. Un vēl vairāk, Viņš apsola, ka caur visām grūtībām mēs varam vairāk un vairāk iemācīties Viņu un citus mīlēt tāpat kā Viņš mūs mīl. Un vēl vairāk, ka visas mūsu grūtības galu galā tiks pārvērstas PRIEKĀ, kas nekad nebeigsies!

Beigšu ar šīs dziesmas vārdiem:

Skan tūkstoš balsīm dziesmas: Gods Dievam augstībā!
Sauc debesblāzmas liesmās: Miers zemes grūtībā,
Un cilvēkiem labs prāts, Vairs nevar draudēt briesmas, Nu Glābējs dāvināts.

Es asaras nu slauku, Turp garā steigdamies
Uz betlemiešu lauku Ar ganiem biedroties,
To vēsti klausīties, Tik brīnišķīgu, jauku, – Iet Jēzum nodoties.

Nakts klusā, brīnišķīgā, Tu visulaimīgā!
Nu prieka debešķīga Sirds mana pārņemta.
Kaut neredz eņģeļu, Tak dziesma pateicīgā Sirds slavē glābēju.

Mācītājs Aldis Elberts
24.12.2020.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com