Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sanāk jau 70. reizi

Daugavas Vanagu Austrālijā salidojums

Laikraksts Latvietis Nr. 642, 2021. g. 24. martā
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Austrālijas DV 70. delegātu sapulce Adelaides Daugavas vanagu namā.  No kreisās: Astra Kronīte (jaunievēlētā Austrālijas vanadžu priekšniece un protokolētāja), Inta Skrīvere (Kanberas nodaļa), Ināra Sīkā (Sidnejas nodaļa un Daugavas Vanadžu priekšniece), Ilmārs Rudaks (Pertas nodaļa, sapulces vadītājs), Jānis Kārkliņš (DV Austrālijas valdes priekšsēdis un Melburnas delegāts), Ilga Vēvere (Adelaides nodaļa). FOTO Gundega Zariņa.

Sestdien, 13. martā, Adelaides Latviešu namā Tālava Daugavas Vanagi Austrālijā un viesi bija nosvinējuši Daugavas Vanagu organizācijas 75 darbības gadus, bet darbs Daugavas Vanagiem turpinās. Svētdien, 14. martā, jau pulksten 8 no rīta Daugavas Vanagu un vanadžu pārstāvji no visas Austrālijas pulcējās Daugavas Vanagu namā Adelaidē gadskārtējam Vanadžu salidojumam un Daugavas Vanagu Austrālijā delegātu sanāksmei.

Kā pirmais notika Daugavas Vanadžu Austrālijā salidojums. Salidojumu atklāja Daugavas Vanagu Austrālijā vanadžu nozares vadītāja, apsveicot vanadzes par piedalīšanos un ar klusuma brīdi pieminot pagājušajā gadā mūžībā aizgājušās vanadzes. Apsveikumu no Daugavas Vanagiem Austrālijā nesa DV Austrālijā valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš, izceļot vanadžu lielo darbu, pieminot ka to ka Daugavas Vanagi bez vanadzēm nevarētu pastāvēt pierāda tas ka trijām no piecām nodalām valdes priekšsēdes ir vanadzes. Daugavas Vanadzes Austrālijā arī klātienē apsveica jaunievēlētā Daugavas Vanadžu globālā priekšniece Inārā Sīkā. I. Sīkā apsveica vanadzes Austrālijā un novēlēja viņām strādāt tik pat pašaizliedzīgi Daugavas Vanagu un visas Latvijas labā kā līdz šim.

Pēc oficiāliem apsveikumiem varēja sākties darba posms, ko ievadīja Ilga Vēvere, sniedzot savu ziņojumu, kur ziņoja, ka Austrālijā pie visām nodaļām darbojas vanadžu kopas un kopā Austrālijā pašlaik ir 165 vanadzes. Visu nodaļu darbība 2020. gadā stingri samazinājusies COVID pandēmijas dēļ, kā arī aktīvo vanadžu gada nastas un veselības dēl, bet darbība tomēr turpinājusies. I. Vēvere pateicās visām vanadžu kopas vadītājām un vanadzēm par darbu un novēlēja sekmīgāku gadu 2021. gadā. Ar šo vanadžu salidojumu bija arī beidzies Ilgas Vēveres triju gadu darba posms kā vanadžu nozares vadītāja. Par jauno Daugavas Vanagu Austrālijā vanadžu nozares vadītāju uz nākošiem trim gadiem tika ievēlēta Adelaides nodaļas vanadze Astra Kronīte. Astra visiem Austrālijā ir pazīstama kā aktīva sabiedrības darbiniece, gan kā kādreizēja koru diriģente, gan valdes locekle vairākās organizācijās ieskaitot Daugavas Vanagu Adelaides nodaļā un Adelaides latviešu biedrībā. Novēlam Astrai labas sekmes un raženus nākošos trīs gadus vadot Daugavas vanadzes Austrālijā.

Pārrunājot Daugavas vanadžu turpmāko darbību, salidojuma dalībnieces nolēma turpināt atbalstīt Marijas Ķeņģes Fonda stipendiju pie Vītolu Fonda kādai mājturības studentei. I. Sīkā arī ierosināja, tā kā Daugavas Vanagu Centrālā valde ir izsludinājusi visu 2021. gadu kā Daugavas Vanagu jubilejas gadu, katrai nodaļai padomāt par konkursa rīkošanu vietējām latviešu skolām ar tēmu Karavīrs manā ģimenē. Konkurss dotu latviešu jauniešiem iespēju uzzināt vai arī viņu ģimenē bijis kāds latviešu leģionārs, Latvijas brīvības cīnītājs vai kāds karavīrs kurš karojis jebkur pasaulē. Šādā veidā konkurss arī atļautu jaunai paaudzei iepazīties ar Daugavas Vanagiem. I. Sīkā papildināja, ka šādā veida konkurss jau ticis noorganizēts Sidnejas nodaļā.

Pateicoties Ilgas Vēveres sekmīgā salidojuma vadīšanai viņa varēja jau pēc nepilnas stundas paziņot ka salidojums slēgts un aicināt to nobeigt ar Daugavas vanadžu dziesmu, Daugav' abas malas.

Pēc īsa pārtraukuma varēja sākties Daugavas Vanagu Austrālijā 70. delegātu sanāksme. Šī bija jau 70. reize kad Daugavas Vanagi Austrālijā pulcējās gadskārtējā delegātu sanāksmē un ņemot vērā, ka Daugavas Vanagi Austrālijā ir tikai darbojusies mazliet ilgāk kā 72 gadus liekas tas ir liels panākums.

Daugavas Vanagu Austrālijā 70. delegātu sanāksmi atklāja Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš, apsveicot visus delegātus par piedalīšanos un novēlot labas sekmes un maz domstarpības veicot delegātu sanāksmes darbu. J. Kārkliņš lūdza visiem klātesošiem ar klusuma brīdi pieminēt visus vanagus un vanadzes kuri aizgājuši mūžībā pagājušā gadā. Par delegātu sanāksmes vadītāju tika ievēlēts tagad jau ilggadīgais un pieredzējušais delegātu sanāksmes vadītājs un Pertas nodaļas delegāts un valdes priekšsēdis Ilmārs Rudaks un par protokolisti Astra Kronīte. I. Rudaks pateicās par doto uzticību un lūdza klātesošiem sākt delegātu sanāksmi ar Latvijas valsts himnu.

70. Daugavas Vanagu delegātu sanāksmē tika pārstāvēti 368 Daugavas Vanagu biedri no visām piecām DV nodaļām Austrālijā. Delegāti bija I. Vēvere Adelaide, I. Skrīvere Kanbera,

J. Kārkliņš Melburna, I. Rudaks Perta un I. Sīkā Sidneja.

Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis J. Kārkliņš savā ziņojumā izcēla, ka šis bijis ļoti īpatnējs gads, kurā pandēmijas dēļ ne nodaļas, ne zemes valde nav varējušas veikt daudz ierastos un paredzētos darbus un sarīkojumus. Bija pat jāatceļ gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcija. Tomēr darbs Daugavas Vanagiem neapsīka galīgi un tieši pandēmijas dēļ vietējais aprūpes darbs pieauga. J. Kārkliņš pateicās DV Austrālijā zemes valdei, visām nodaļu valdēm un visiem vanagiem un vanadzēm par sadarbību un novēlēja daudz sekmīgāku 2021. gadu. Sekoja vanadžu nozares vadītājas Ilgas Vēveres ziņojums kas jau tika pieminēts Daugavas vanadžu salidojumā un tā iemesla dēļ varēja to pieņemt bez pārrunām. Sniedzot savus atsevišķos nodaļu pārskatus visas nodaļas izcēla, ka vismaz 2020. gada pirmā pusē darbība pilnīgi apsīka. Dažām nodaļām darbība atsākās jau ap 2020. gada vidu kaut citām pagāja ilgāk, sevišķi Melburnas nodaļai kur darbība atsākās tikai 2021. gada sākumā.

Daugavas Vanagu Austrālijas pārstāvis Daugavas Vanagu Centrālā valdē Jānis Kārkliņš ziņoja, ka darba posmam no 2021. gada līdz 2023. gadam ievēlēts jauns Daugavas Vanagu priekšnieks, Aivars Sinka no Anglijas un jauna vanadžu priekšniece Ināra Sīkā no Austrālijas. J. Kārkliņš apsveica A. Sinku un I. Sīko sevišķi pieminot ar gandarījumu, ka tikai otro reizi Daugavas Vanagu organizācijas vēsturē vanadžu prieksniece ir no Austrālijas. J. Kārkliņš arī ziņoja, ka Daugavas Vanagu Centrālās valdes reģistrēšana Latvijā vēl nav notikusi, jo ņemot vērā ka 2020. gada Daugavas Vanagu centrālās valdes sēde nevarēja notikt klātienē netika pieņemti DVCV statūti, kas vajadzigi reģistrēšanai. Cerams, ka šo darbu varēs veikt šī gada DVCV sēdē pat ja tā notiek neklātienē, lietojot modernās tehnoloģijas iespējas. Šajā sakarībā delegātu sanāksme pieņēma DVCV pārstrādātus DVCV darbības noteikumus, kuri tagad, starp citu, atļauj Centrālās valdes sēdēm notikt neklātienē, lietojot datora tehnoloģiju.

Pie Daugavas Vanagu darbības Austrālijā delegātu sanāksme nolēma 2021. gadā atkal noturēt līdzekļu vākšanas akciju, lai gūtu līdzekļus Daugavas Vanagu palīdzības darbam, kā Latvijā tā šeit Austrālijā. Līdzekļu vākšanas akcija notiks no 1. maija līdz 30. jūnijam. Lūgums visiem tautiešiem Austrālijā atbalstīt šo akciju jo bez tautas palīdzības Daugavas Vanagi nevar turpināt savu darbu palīdzot ne tik vien bijušajiem leģionāriem, bet arī visiem, jauniem vai veciem, Latvijā vai Austrālijā, kam tas būtu vajadzīgs.

Svarīgākais darbības punkts šī gada delegātu sanāksmē bija Daugavas Vanagu Austrālijā valdes ievēlēšana nākošiem trim gadiem. Tradicionāli valdes pienākumus uzņemas viena no trim lielākām nodaļām, Melburna, Adelaide vai Sidneja rotācijas kārtībā. Diemžēl sākot ar šo darbības posmu rotācija nodaļu biedru vecuma un biedru skaita samazināšanās dēļ vairs nebija iespējama. Delegāti pieņēma Adelaides nodaļas ieteikumu sastādīt Daugavas Vanagu Austrālijā valdi no vairāku nodaļu pārstāvjiem un sēdes noturēt lietojot virtuālo tehnoloģiju. Par valdes priekšsēdi ievēlēja līdzšinējo Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdi Jāni Kārkliņu, par priekšsēža vietnieci un sekretāri Astru Kronīti no Adelaides nodaļas, par kasieri līdzšinējo kasieri Guntu Vagari no Melburnas un par valdes locekļiem Ilgu Vēveri no Adelaides un Intu Skrīveri no Kanberas. DV Austrālijā revīzijas komisijā ievēlēja līdzšinējos revīzijas komisijas locekļus Guntu Delveri, Pēteri Delveri un Roksiju Reiteri. J. Kārkliņš arī tika ievēlēts par Daugavas Vanagu Austrālijas pārstāvi DV Centrālā valdē uz nākošiem trim gadiem. J. Kārkliņš pateicās par viņam doto uzticību un lūdza līdzšinējo sadarbību un palīdzību no visām nodaļām.

Pārrunājot turpmāko darbību Ināra Sīkā atgādināja delegātiem par Karavīrs manā ģimenē konkursu par ko jau bija minējusi vanadžu salidojumā, papildinot, ka pastāv iespēja, ka vismaz dažus konkursa iesniegumus varētu izstādīt Austrālijas latviešu 58. Kultūras dienās šī gada beigās Sidnejā. Delegāti arī pārrunāja iespēju gadskārtēji kādam sekmīgam Austrālijas latviešu sportistam pasniegt Daugavas Vanagu balvu vai kādā citā veidā vairāk piesaistīt Daugavas Vanagu vārdu sportam ar cerību ka tas piesaistīs vairāk jauniešus Daugavas Vanagiem. Tika arī izteikta doma, ka ar katru gadu mazāk tautiešu, it sevišķi no vidējās un jaunākās paaudzes, tiek informēti par Daugavas Vanagiem un to darbību, un ka pienācis laiks aktīvāk pašiem sevi reklamēt vai nu ar vairāk rakstiem presē, ar brošūrām vai pielietojot ne tik vien mājas lapu, bet arī visus iespējamos sociālo mēdiju tīklus. Šajā sakarībā tika arī pacelts jautājums par Daugavas Vanagu kalendāru, kas pēdējos gados ticis izdots ASV. Delegātu sanāksmes dalībnieki ierosināja kalendāru izdot Austrālijā ja to ASV vairs nespēj izdot.

Ar to arī delegātu sanāksme tuvojās beigām un bija tikai jāizlemj kur Daugavas Vanagi Austrālijā tiksies uz 71. delegātu sanāksmi. Melburnas nodaļas delegāts Jānis Kārkliņš piedāvāja Melburnu kā delegātu sanāksmes vietu ar ieteiktu laiku ap marta vidum. Pārējie delegāti to pieņēma ar prieku.

Nobeidzot Daugavas Vanagu Austrālijā 70. delegātu sanāksmi DV Austrālijā valdes priekšsēdis J. Kārkliņš pateicās sanāksmes vadītājam Ilmāram Rudakam par sekmīgi novadītu sanāksmi un Astrai Kronītei par protokolēšanu, kā arī balsu skaitītājiem Imantam Kronītim un Jurim Vīksnem. Vislielāko pateicību J. Kārkliņš atstāja līdz beigām pasakoties Adelaides nodaļai un tās valdes priekšsēdei Ilgai Vēverei par ne tik vien delegātu sanāksmes un vanadžu salidojuma izkārtošanu, bet arī par Daugavas Vanagu organizācijas 75 gadu jubilejas sarīkojuma un Lielās Jundas rīkošanu. J. Kārkliņš sevišķi pateicās Adelaides vanadžu kopas vadītājai Ilzei Mūsiņai un Adelaides vanadzēm, kā arī Imantam Kronītim par Lielās Jundas izkārtošanu, Andrim Jaudzemam par jubilejas sarīkojuma, un vakariņu un vēl sagaidāma izbraukuma izkārtošanu, Rūdim Dancim par sarīkojuma video ieraksta un tiešraides nokārtošanu un visiem, kas pielika roku pie tik sekmīgas nedēļas nogales.

Delegātu sanāksmi klātesošie nobeidza, nodziedot Daugavas Vanagu dziesmu un novēlot viens otram sekmīgu darbības gadu un veselību līdz nākošai delegātu sanāksmei Melburnā.

Jānis Kārkliņš,
DV Austrālijā valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com