Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pārdomas Lieldienu laikā

Mīlestība

Laikraksts Latvietis Nr. 643, 2021. g. 31. martā
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt,“ saka apustulis Jānis (1.Jņ.4:7-11)

Mīlestība – tas ir tāds cilvēka dievišķs stāvoklis un dinamika, kad cilvēks cenšas pēc iespējas vairāk dot no sevis un neko neprasa pretim, kad cilvēks ir bezlīguma uzticībā otram cilvēkam un vienmēr cenšas izdarīt priekš tā visu, kas vien ir viņa spēkos.

Cilvēks savā dzīvē iet mīlestības ceļu no sevis pie Dieva. Sākumā tā ir mīlestība pašam uz sevi. Pēc tam normālam cilvēkam šī mīlestība saplūst un pāriet mīlestībā uz tuviem cilvēkiem – māti, tēvu, brāļiem, māsām, radiniekiem.

Ja cilvēks attīstās nenormāli, tad šī mīlestība uz sevi var pieņemt ķēmīgas monstra formas : tad otrais posms mīlestības padziļinājumam uz sevi ir egoisms, trešais posms mīlestības padziļinājumam uz sevi ir vampīrisms, – tas ir ceļš pie sātana. Ceturtais posms mīlestības padziļinājumam uz sevi – ir demonisms. Piektais posms – ir sātanisms. Sestais – tumsonība.

Gaismas ceļš

Pie Dieva normāls cilvēks turpina mīlestības ceļu, kas ir Gaismas ceļš, un kurā trešais posms mīlestības padziļinājumam uz sevi – ir mīlestība uz dzīves draudzeni/draugu, partneri, sievu vai vīru. Pēc tam rodas dievišķa mīlestība uz savu bērnu. Tas ir Debesu ceļš mīlestībai. Tas ir apspīdēts ar Debesu Gaismu un tanī iespīd Debesu Gaisma. Tajā ceļā ietilpst mīlestība uz savu Tautu un Tēvzemi, mīlestība uz Zemi un mīlestība uz Pasaules ēku, Visumu. Mīlestība uz Radību, redzamo un neredzamo. Mīlestība uz Radītāju. Tas ir Patiesības ceļš. To pavada Dieva žēlastība un Dieva Spēks. Tas ceļš ir apspīdēts ar Debesu Gaismu. „Dievs ir Gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības.“

Gaismas īpašības

Šai ceļā arvien dziļāk iepazīstot Debesu Gaismas izpausmes, tās raksturu un dabu, atklājas Gaismas īpašības.

Gaismai piemīt toņi un intensitāte. Gaismai piemīt apziņa. Kad ielūdz Gaismu, tā iespīd stiprāk. Gaisma ir Absolūta, bet cilvēks šobrīd ir spējīgs tikai uz kādu daļiņu absolūtajā Gaismā. Katram individuāli piemīt zināms Gaismas daudzums, ko viņš spēj sevī ietvert. Gaisma ir daudzdimensionāla, tāpat kā Universs.

Neapšaubāmi, ka gaismai ir daudz spektru. Atšķirīga ir sveces gaisma, lampas gaisma un Saules gaisma. Tāpat eksistē augstāki gaismas spektri, kas atrodas Gara apgabalos. Gara gaisma ir nevis metafora, bet īsts un starojošs spožums, kuru ieraugot, žilbst acis. Piemēram, Sauls Damaskas ceļā, ieraudzīdams Jēzus Gara spožumu, apžilba līdz pat aklumam uz vairākām dienām. (Ap. d. 9.) Un Pāvils pielīdzina cilvēkus zvaigznēm, pēc augšāmcelšanās.

Gaismas avots

„Es esmu pasaules gaisma,“ saka Jēzus Kristus (Jņ. 8:12)

„Jūs esat pasaules gaišums.“ (Mt. 5:14)

„Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni.“ (I Tes. 5:5)

„Ticiet gaismai!“ (Jņ. 12:36)

„Kas Man tic, tas netic Man, bet Tam, kas Mani sūtījis! Un, kas Mani redz, redz To, kas Mani sūtījis. Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.“ (Jņ. 12:44-46)

„Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība.“ (Ef. 5:9)

„Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.“ (Jņ. 1:4)

„Tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu.“ (Atkl. 21:24)

Dievam Debesu Tēvam, no kā visas lietas uz zemes un debesīs, Dievam Dēlam Jēzum Kristum mūsu Pestītājam, un Dievam Svētajam Garam visu uzturētājam un svētītājam gods, slava un pateicība mūžīgi. Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Bībelē skat. tēmas :

Dieva Žēlastība – Lk.1:78, Lk.2:40; 1. Kor.1:3-7; Rom.5:15; Ef.2:4-8; Ebr.2:9; 1.Pēt.4:10; Ap.d.13:43;

Dieva Spēks – Lk.1:35; 5:17; Mk.5:30; Rom.1:16; 1.Kor.1:24; 2.Pēt.1:3; Atkl.7:12;

Debesu Gaisma – Lk.2:9; 1. Tes.5:5; Ap.9:1-20; Ef.5:8-10; 2.Kor.3:7-11; 1. Pēt.2:9; 2.Pēt.1:17-19; Atkl.21:11

Mīlestība – Rom.13:9; Ef.5:25-28; Jņ.15:9,13; 17:26; Jņ.13:35; Rom.5:5; 8:39; 1.Kor.13:1-13; 16:24; 2.Kor.6:6; 13:13; Gal.5:22; Ef.2:4-5; 6:23-24; Kol.3:12-15; I Tes.5:8; 2Tim:1:7; 1Jņ.4:7-16; 2Jņ.1:3 u.c.

Egoisms – Mt.23:13-15, 23, 25;

Vampīrisms – Mt.7:15; 2.Kor.11:13-14;

Demonisms – 1. Tim.4:1; Mt.8:31; Lk.8:32-39; Mk.1:34; Lk.4:41; 7:21; Lk.9:1; Ap.19:12; I Kor.10:20

Sātanisms – 1.Jņ.2:22, 2.Jņ.1:7; Mt.12:26; Mk.3:26; Mt.24:24; Mk.13:22;

Tumsonība – Jņ.12: 35,46; 1.Jņ.2:8-14; Rom.1:21; Ap.d.26:18.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com