Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Brīvība!“

Pārdomas Reformācijas svētkos

Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.
Aldis Elberts -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Kāds ir tavs vārds?“ Tā mēs dziedam un jautājam Ērika Ešenvalda dziesmā ar Andreja Eglīša vārdiem.

Līdzīgs jautājums tika pacelts, kad cilvēki klausījās Jēzus Kristus vārdus par šo pašu tematu. Jēzus nupat bija teicis: „Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.“ Klausītāji atbildēja: „Mēs esam Ābrahāma dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad Tu saki: jūs būsit brīvi?“ (Jņ. 8:31-33).

Šodien mēs varbūt teiktu: „Mēs esam latvieši un neesam neviena cilvēka vergi. Kā tad Tu saki: jūs būsit brīvi?“ Ko nozīmē brīvi? Par to mēs domāsim vēl vairāk nākamo mēnesi, jo tuvojās mums Latvijas Valsts svētki, bet ir vērts jau šajā mēnesī pacelt šo jautājumu.

Šajā mēnesī pirms 504 gadiem viens mūks, vārdā Mārtiņš, pienagloja 95 tēzes pie baznīcas ziņojumu dēļa, lai šo jautājumu iztirzātu. Šī bija diena, ko šodien saucam par Reformācijas Dienu. Lutera tēzes rādīja uz to, ka neesam tik brīvi, kā mēs domājam, un veidi, kā līdz šim esam mēģinājuši savu brīvību iemantot, ir nederīgi. Jēzus savu teikto papildināja ar vārdiem: „Patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs.“ Citos vārdos, runa šeit nav par politisko vai nacionālo brīvību. Tu vari būt ārēji brīvs, bet iekšēji vergs. Runa ir par indivīda brīvību no grēka. Luters apliecināja savu brīvību ar šiem vārdiem: Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, no jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs. Viņš mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas.“ Tikai viens vārds var mums šādu brīvību sagādāt un likt piedzīvot. Jēzus turpināja: „Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.“ (Jņ. 8:36). Apustulis Pēteris mācīja: „Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.“ (Ap.Dar. 4:12). Andrejs Eglītis atbild savu pašu jautājumu ar vārdiem: „tavs vārds mums mīlestība ir.“ Dievs ir mīlestība, un tamdēļ sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai šī mīlestība būt skaidri redzama Viņa krusta nāvē. Ticībā Jēzum Kristum vien to saņemam. To mēs svinam Reformācijas Svētkos. Šī garīgā brīvība ir arī pamats valsts brīvībai, ko svinēsim un atcerēsimies novembra mēnesī. Lai Dievs palīdz mums to neaizmirst.

Tas visu spēj, kas tic un cer,
Kas mūžību ap sevi tver
Un dzīvo viņas varā.
Jo ticība tāds spēks var būt,
Kas neredzamo redz un jūt.
Un visu jaunu dara.
No ticības uz ticību
Mēs redzam Dieva taisnību,
Kas atklājas mums Kristū.
Mums evaņģēlijs māca to,
Ar Svēto Garu apgaismo,
Kaut viss še tumsā dzistu.
Ak, kaut mēs spētu ticēt tā,
Kā Mārtiņš Luters ticēja
Un dzīvi pavadīja.
Tiem ticība daudz prieka sniegs,
Kas to ne mūžam neaizliegs,
Kā tie, kas pirms mums bija.
Ticiet, ceriet, Dievu teiciet,
Kristu sveiciet, Visās audzēs,
Mūsu tēvu tēvu draudzēs.

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com