Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Laikraksti

Šeit var redzēt pēdējos 5 laikrakstus. Izvēloties lejuplādēšanas saiti, atvērsies jauns logs. Laikrakstu tad var noglabāt (Save) vai izdrukāt. Faili ir samērā lieli, un lejuplādēšanas laiks var būt ievērojams, ja nav platjoslas interneta savienojuma.

Newspapers

The 5 most recent newspapers are available here. Clicking on the download link will open a new window. The newspaper may then be saved or printed. The files are large, and the download time is considerable if you do not have a broadband internet connection.


Izvēlēties/Select

2024. g. 18. jūlijā
Lejuplādēt / Download Nr. 808 (6,4 MB)

Atsevišķas lapas (Samazinātā kvalitātē)

Uzklikšķiniet uz mazo attēlu, lai atvērtu lielāku lappuses attēlu. Tas nebūs tik labā kvalitātē kā pilnais laikraksta PDF fails, bet būs pietiekami labs, lai varētu iepazīties ar lapas saturu. Šī iespēja ir domāta lasītājiem bez platjoslas interneta pievienojuma, un kuri nevēlas abonēt laikrakstu "uz papīra".

Individual pages (Reduced quality)

Click on a thumbnail to open a larger image of the page. The quality of this will not be as good as the full newspaper PDF file, but will be good enough to understand the contents of the page. This opportunity is intended for those readers who do not have a broadband internet connection, and who do not wish to subscribe to the printed edition.


Laikraksts "Latvietis" Nr.808

LL lapa     
LL lapa LL lapa LL lapa LL lapa 
LL lapa LL lapa LL lapa LL lapa 
LL lapa LL lapa LL lapa LL lapa 
LL lapa LL lapa LL lapa  

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija